1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar
Fraktcontainer och lastbilar

Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar

Miljöpåverkan från transporter till och från hamnar behöver minska. Det finns också ett växande intresse för hamnar att profilera sig som gröna, där hållbarhet- och miljöfrågor i större aintegreras i hamnens övergripande strategier.

Syftet med projektet är att undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament i hamnar kan minska klimatpåverkan och förbättra luftkvaliteten i hamnstaden genom minskad miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnarna. Projektet är tvärvetenskapligt pch avgifter och incitament analyseras utifrån miljömässiga, juridiska, politiska och logistiska perspektiv.

Det långsiktiga målet är att bidra till en minskning av miljöpåverkan från transporter till och från hamnar på land- och sjösidan genom att skapa förutsättningar för en övergång till miljöeffektivare trafikslag, fordon, fartyg, tekniker och alternativa bränslen.

– Lastbilstrafiken till och från hamnarna i tätbefolkade städer ger upphov till trängsel, buller och luftföroreningar. Åtgärder som minskar den här miljöbelastningen ligger både i stadens och hamnens intresse, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som leder projektet.

Forskarna i projektet har tittat på fyra tänkbara åtgärder: trängselavgift under rusningstrafik för lastbilar som hämtar eller lämnar gods i hamnen, en differentierad hamnavgift för lastbilar baserad på fordonens miljöprestanda, rabatt för fartyg med låga utsläpp av kväveoxider från hjälpmotorerna, samt rabatt för fartyg som sänker farten i ett område nära hamnen.

Den kostnadsminimerande nationella godstransportmodellen Samgods användes för att simulera effekterna av avgifter för lastbilar. Ur juridiskt perspektiv identifierades vissa svårigheter med lastbilsavgifterna men detta beror på hur avgiften detaljutformas. Projektet ger också en översikt över miljöpolitiska åtgärder för att undersöka möjligheten att genomföra miljödifferentierade hamnavgifter.

Frågan om miljödifferentierade hamnavgifter har också utretts inom EU. En europeisk eller global standard skapar starkare incitament för rederier, fartygsägare och vägtransportörer att investera i teknik och lösningar för minskade utsläpp. Samtidigt undviker man en regional priskonkurrens mellan hamnar med miljödifferentierade avgifter. Flera länder, bland annat USA, har redan miljöavgifter på hamnnära vägtrafik.

Projektet genomfördes gemensamt av forskare på IVL, Göteborgs universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, samt hamnarna i Stockholm, Göteborg och Trelleborg.

En referensgrupp bidrog till arbetet och bestod av Schenker Air & Ocean, Trafikverket, Svensk Sjöfart, Sveriges hamnar, Stena Line, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Clean Shipping Index, Stora Enso Logistics och Karlskrona hamn.

Projektfakta

  • Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar
  • Samarbetspartners: Göteborgs universitet, VTI, Göteborgs hamn, Stockholms hamnar, Trelleborgs hamn
  • Period: 2016 - 2018