1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. Hållbar och ökad sjöfart
En lastbil på väg och ett fartyg i en hamn

Hållbar och ökad sjöfart för godstransporter

Transporter står för en stor och växande andel av Sveriges utsläpp av emissioner till luft. Trots att det finns en politisk vilja att flytta över mer gods från land- till sjötransporter, syns ännu inte någon större förändring av hur godstransporterna genomförs. Därför har detta projekt undersökt transportköparens roll för ökad sjöfart och utveckling av miljöeffektivare sjötransporter.

En aktör som spelar en viktig roll för godstransporters utveckling är företaget som köper transporten. Köparen kan ha en stor påverkan på hur transporterna utförs, vilket trafikslag som används och vilka tids- och servicekrav som ställs. Trots det har inköpet av transporter haft litet utrymme i tidigare studier om sjöfartens marknadsförutsättningar.

Syftet med detta projektet har varit att ge ny kunskap om transportköparens roll för en ökad och mer hållbar sjöfart. Det handlar om att bättre förstå möjligheter och hinder för att företag ska kunna öka sina sjötransporter, men också om hur företagen ställer miljökrav på sina transporter och hur detta förändrats över tiden.

Fördelarna med sjöfart är bland annat mindre köer, minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader för varuägare samt ökad trafiksäkerhet. Men för ett hållbart transportsystem räcker det inte enbart att öka andelen sjöfart, utan branschen behöver också möta ökade krav på fossilfrihet och lägre utsläpp till luft och vatten. Dessa krav ställs på samtliga transportslag, och kommer att bli än mycket viktigare i framtiden.

Projektet har identifierat tre områden som utgör hinder och möjligheter för öka andelen sjöfart utifrån ett transportköparperspektiv:

 1. Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med överflytt från lastbil till järnväg och sjöfart.
 2. Det saknas kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag.
 3. Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna.

Studien har även identifierat förslag till åtgärder. Några exempel är att avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar och att ledningen i företaget utvecklar tydligare transportrelaterade mål för hållbarhet och trafikslag. Andra åtgärder kan vara att öka kunskapen om sjöfart och skapa dialog genom samverkan med transportleverantörerna.

Även myndigheter och beslutsfattare spelar en stor roll för att skapa förutsättningar för mer sjöfart. Sjöfarten måste kunna konkurrera kostnads- och hållbarhetsmässigt med andra trafikslag, kunna erbjuda linjesjöfart med god tillförlitlighet och frekvens med fungerande infrastruktur till och från hamnar.

Projektfakta

 • Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart
 • Budget: 1,7 MSEK
 • Finansiär: Trafikverket
 • Samarbetspartners: SSPA, Maritimt Forum
 • Period: 2018 - 2019