1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Förvaltning av skyddsvärda ostron- och musselbankar
Bild på 3 olika bivaler

Förvaltning av skyddsvärda ostron- och musselbankar

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige men kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blåmusslor och ostron i Sverige är begränsad.

Bankar med blåmusslor och ostron utgör viktiga livsmiljöer för många andra arter i kustnära ekosystem. IVL arbetar med att undersöka statusen på de svenska bankarna av ostron och musslor, inklusive att kartlägga möjliga hot och hur man kan stärka deras framtida utveckling.

Projektet tar bl.a. fram underlag för att bedöma bivalvbankars biologiska värde genom att kartlägga förekomst och genetisk variation mellan olika bestånd. Projektet undersöker också metoder som kan stärka ostronens och musslornas utveckling samt ta reda på vilken påverkan främmande arter, som stillahavsostron, har på bestånden.

Forskarna i Europa tror att minskningen av blåmusslor beror på klimatförändringar snarare än på främmande arter. Blåmusslan tycks, till skillnad från stillahavsostronet, missgynnas av varmare vintrar. Men vi vet väldigt lite om hur främmande arter påverkar det inhemska ostronet (Ostrea edulis), vilket även undersöks inom projektet.

Resultaten från projektet kommer att utgöra viktiga underlag för att kunna ta fram förvaltningsplaner för ostron och musselbestånd i Sverige.

Projektfakta

  • Budget: 6.3 MSEK
  • Finansiär: Europeiska Havs och fiskerifonden
  • Samarbetspartners: Sveriges Lantbruksuniversitet/Universitetet i Agder
  • Period: 2018 - 2021