1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Rent Blås - övervakning och underhåll av luftarsystem
Nedtappad bassängbotten på  ett reningsverk

Rent Blås - övervakning och underhåll av luftarsystem

Undersökningen är den första i sitt slag där prestandan för använda luftare från svenska avloppsreningsverk testas. Resultaten visade att både igensättning och åldrande av luftare sker på svenska reningsverk och resulterar i ökad elanvändning för luftning. Samtidigt finns det möjligheter med tillståndsbaserat underhåll som kan minska den onödiga elanvändningen

I de kommunala avloppsreningsverken kan luftningen av de biologiska bassängerna stå för hälften av reningsverkets totala elanvändning. Internationella studier indikerar att upp till 40 procent av denna elanvändning är onödig och beror på igensättning och åldrande membran. Men de svenska erfarenheterna är begränsade.

Effektivare underhåll

Projektet har därför undersökt olika membranluftare från sex svenska reningsverk i en specialbyggd försöksanläggning med renvatten och analyserat deras syreöverföringseffektivitet (SOTE) och tryckfallet över luftarna (DWP). Till skillnad från tidigare studier skilde det här projektet på effekter av åldrande av membranmaterialet och igensättning av membranen, vilket är avgörande för att kunna välja rätt underhållsåtgärd. Två metoder för att övervaka luftarnas tillstånd implementerades på projektdeltagarnas reningsverk. Resultaten från renvattenförsöken visade att igensättning framför allt påverkade DWP (upp till 40 mbar ökning) som därför är en lämplig parameter att övervaka för att optimera rengöringsintervallet. Åldrande uppvisade däremot en större påverkan på SOTE (upp till 25 procent försämring) jämfört med igensättning (upp till 10 procent försämring). Resultaten kan bidra till ett effektivare underhåll av luftare, med minskad klimatpåverkan och elanvändning som effekt.

Projektfakta

  • Projektnamn: Rent Blås - övervakning och underhåll av luftarsystem
  • Budget: Total budget 3 350 000 SEK
  • Finansiärer: SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning), SVU (Svenskt Vatten Utveckling), Gryaab, Motala kommun, NODRA, Stockholm Vatten och Avfall, Tekniska Verken i Linköping och Uppsala Vatten och Avfall
  • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Gryaab, Motala kommun, NODRA, Stockholm Vatten och Avfall, Tekniska Verken i Linköping, Uppsala Vatten och Avfall, University of California, Xylem och Uppsala universitet.
  • Period: 2022 - 2024