1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Vatten
 5. Rich Waters: Samarbete för bättre vatten
Water and a logotype

Rich Waters: Samarbete för bättre vatten

Rent dricksvatten samt friska sjöar och vattendrag är ett måste för att människor, djur och växter ska kunna må bra. Projektet Rich Waters ska ta fram ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Rich Waters är en del av EU-kommissionens miljöprogram LIFE. Det är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Målet är att anlägga våtmarker, bygga vandringsvägar för fisk förbi dammar och rena dagvatten. Förutom dessa konkreta åtgärder ska projektet också sprida kunskap om vattenarbetet och stötta teknikutvecklingen för vatten. Arbetet ska leda till att rätt åtgärd genomförs på rätt plats inom jordbruket, minskat fosforläckage från sjösediment och ökad kunskap om förekomst av miljögifter.

Projektet fokuserar på åtgärder inom fem områden:

 • Minska övergödningen från jordbruk, små avlopp och dagvatten
 • Minska läckage av näringsämnen från sjöbottnar
 • Minska mängden miljögifter i våra vatten
 • Skapa fria vandringsvägar för fisk
 • Förbättra vattenplaneringen

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i två arbetspaket där de ska titta på innovativa mätmetoder i dagvatten och utveckla ett verktyg för att modellera åtgärder mot fosforläckage i sjöar.

Koordinator är länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt är lokaliserat. Projektet består av 35 medverkande partners som representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå, myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund.

Projektfakta

 • Rich Waters
 • Budget: 30 miljoner euro, varav IVL:s delar är 0.32 miljoner euro
 • Finansiär: EU-kommissionens miljöprogram LIFE, Havs- och vattenmyndigheten, projektnummer (Grant Agreement) LIFE15 IPE SE 015
 • Samarbetspartners: 34 myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund
 • Period: 2017 - 2024