Vad finns i luften vi andas?

Luftföroreningar och partiklar påverkar både hälsa och miljön.
På IVL bedrivs forskning för att öka kunskapen om spridningen och effekterna av olika luftföroreningar.

Forskning och uppdrag inom luftföroreningar och åtgärder

Trots många framgångar med att minska utsläppen av luftföroreningar är luften på många håll i världen fortfarande dålig.
Få svenska städer klarar nationella miljömål eller WHO:s riktlinjer för luftkvalitet. IVL arbetar för åtgärder som vilar på god vetenskaplig grund och som bidrar till hållbar omställning för både människa och miljö.

Se vilka tjänster vi erbjuder inom luft

Vi analyserar själva

Vår luftverksamhet bottnar till stor del i våra egna laboratorier. Vi analyserar de vanligaste luftföroreningarna men också partiklar och tungmetaller som kvicksilver i väldigt låga halter.

Vi utvecklar åtgärder

För att få bukt med både långväga och lokalt uppkomna luftföroreningar krävs kraftfulla åtgärder. IVL undersöker vägar framåt genom både tvärvetenskaplig forskning och enskilda uppdrag.

Vi arbetar internationellt

Den stora utmaningen framåt är att samtidigt minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. Vi arbetar policyinriktat och internationellt med dessa frågor i olika nätverk och organ.

IVL:s expertområden inom luft

Mätstation uppe på Femmanhusets tak. Fredrik Hallgren och Karin Persson från IVL och Hung XXX från Göteborg stad.

Miljöövervakning

Långsiktig övervakning av luftföroreningar är viktigt för att bedöma om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller beror på naturliga variationer. Långa mätserier är även viktigt för att kunna följa utvecklingen vid vidtagna åtgärder.

Rök från fabrik

Spridningsmodellering

Spridningsmodeller och atmosfäriska processmodeller hjälper oss att bestämma hur emissionen påverkar luftföroreningshalter och nedfall av olika ämnen. IVL har en omfattande verksamhet inom spridningsmodellering och beräkningar.

Drönarbild över fabriksområde med skorstenar.

Utsläpp till luft

Var kommer luftföroreningarna ifrån och hur kan vi på bästa sätt minska utsläppen? För att ta reda på vilka föroreningar som finns i luften och varifrån de kommer använder IVL flera olika mätmetoder och övervakningsstrategier.

Buller och luftföroreningar i barnens utemiljö

Barn i förskoleåldern är en sårbar grupp som ofta utsätts för både trafikbuller och luftföroreningar. Hur kan vi förbättra barnens miljö?

På fyra förskolegårdar i Göteborg pågår just nu luft- och bullermätningar som ska hjälpa forskarna att se hur gröna lösningar som växtplank och träd kan förbättra förskolebarnens utemiljö. Ågot Watne leder projektet tillsammans med Göteborgs stad och Göteborgs universitet.

Läs mer om arbetet på förskolegårdar

Luftföroreningar och hälsa

IVL:s forskning och uppdrag handlar om allt från att mäta och värdera luftföroreningar i städer till uppföljning av nationella miljömål och miljökvalitetsnormer.

Exponeringsstudie

Turister och stadsbor går längs en shoppinggata i Stockholm

Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall

Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Det visar den senaste studien som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.

Läs mer om exponeringsstudien

Forskningssamarbete

Fordon som kör på en stor väg

Svensk luftvårdsforskning med hälsa och miljö i fokus

Luftföroreningar påverkar både vår hälsa och miljön. De gör människor sjuka och bidrar till växtskador, försurning och klimatförändringar. Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar påverkar mer än vad som tidigare har varit känt.

Läs mer om svensk samlad luftforskning

Värdering av utsläpp

People walking on stair.

Vad kostar luftföroreningarna samhället?

Luftföroreningar kostar samhället miljarder. Även utsläpp av kemikalier som påverkar vår hälsa negativt belastar samhället och sjukvården. EU-projektet Valesor - Valuation of Environmental Stressors, ska utveckla ett verktyg för värdering av dessa föroreningar.

Läs mer om Valesor

Behöver du hjälp med luftmätningar?

Eller behöver du underlag för en tillståndsprövning? Vi erbjuder en lång rad tjänster för både myndigheter och företag.

Elda rätt – och minska hälsoriskerna

En vedeldad brasa är för många sinnebilden av hemtrevnad. Men de utsläpp av luftföroreningar som uppkommer vid eldning påverkar såväl hälsa som miljö. När stigande elpriser får allt fler att elda behövs ökad kunskap och information om hur onödiga luftföroreningar kan undvikas.

Läs mer om problemen med vedeldning

Luft i inomhusmiljö

IVL bedriver forskning och uppdrag om inomhusluft och dess påverkan på människors hälsa och arbetsmiljö.

hand med kopp

Hudens egen påverkan på inomhusluften

Det börjar bli allt tydligare att även människor avger avsevärda emissioner till inomhusluften. Kemiska ämnen som finns i huden absorberas till inomhusytor och genomgår kemiska omvandlingar. I denna studie kommer påverkan från människors hudpartiklar att studeras.

Läs mer om projektet

Close-up of particles in air

Aerosoler och smittspridning i luft hos tandläkaren

Luftkvaliteten på tandläkarmottagningen är viktig för både personal och patienters hälsa.

Förutom risken för smittspridning av virus och bakterier kan också hälsofarligt amalgam och härdplast spridas via aerosoler.

Läs mer om projektet

ventilation

Flyktiga organiska föreningar i nya material

Flyktiga organiska föreningar, VOC-er, från nya material och föremål kan tillfälligt orsaka tydligt försämrad innemiljökvalitet.

Det här projektet undersöker en ny metod för energieffektiv kontroll av förhöjda VOC-halter.

Läs mer om VOC-forskningen

Vi forskar för frisk luft.

Hör våra experter berätta om aktuella luftfrågor

Kontakta IVL:s luftexperter

Porträtt av en kvinna

Karin Söderlund

Expert inom luftföroreningar

Erik Fridell

Erik Fridell

Expert inom utsläpp från transporter

Kristian Thörnblom

Kristian Thörnblom

Expert inom analytisk kemi

Sarka Langer

Sarka Langer

Expert inom inomhusluft

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.