moln över en skog

Spridningsmodellering

IVL har en omfattande verksamhet inom spridningsmodellering och beräkningar. Spridningsmodeller och atmosfäriska processmodeller hjälper oss att bestämma hur emissionen påverkar föroreningshalter och nedfall.

Modellering av luftföroreningar

Modellverktygen IVL använder är flexibla och ger oss möjlighet att modellera meteorologi med hög upplösning, spridning av rökgasplymer, detaljerad atmosfärskemi och sekundär aerosolbildning samt torr- och våtdeposition. Vi arbetar med ett flertal modeller, från avancerade tredimensionella spridningsmodeller till empiriska modeller. 

Spridningsmodeller gör det möjligt att simulera utsläppsscenarier och spridningsberäkningar är också till stor nytta vid studier över hur ventilation och föroreningshalter påverkas vid stadsförtätning. Vi modellerar även lukt, damning, exponering och allergener. Resultaten ingår ofta som underlag vid tillståndsprövningar. 

Exempel på vårt praktiska arbete med luftmodellering

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet

CityAirSim är ett tvärvetenskapligt projekt som kopplar samman biologisk och meteorologisk kunskap med modern visualiserings- och kommunikationsteknik. Projektet ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften.

Läs mer om Cityairsim

Centret för dynamisk modellering

Centret för dynamisk modellering, CDM, utvecklar metoder för dynamisk modellering av luftföroreningars effekter på ekosystemen. IVL Svenska Miljöinstitutet står värd för centret som finansieras av UNECE och Naturvårdsverket.

Läs mer om CDM

Valesor - vad kostar utsläppen?

Luftföroreningar kostar samhället miljarder. Även utsläpp av kemikalier som påverkar vår hälsa negativt belastar samhället och sjukvården. EU-projektet Valesor - Valuation of Environmental Stressors, ska utveckla ett verktyg för värdering av dessa föroreningar.

Läs mer om Valesor

Hur påverkas Arktis luft och klimat av sotpartiklar?

EU-projektet Arctic Black Carbon Impacting on Climate and Air Pollution, ABC-iCAP stöttar det internationella samarbetet för att minska utsläppen av sotpartiklar genom att utveckla bland annat scenarioanalyser.

Läs mer om ABC-iCAP

Guide hjälper industrin att minska diffus damning

Diffus damning uppstår i industrin och på byggarbetsplatser, exempelvis från barlagda ytor, materialupplag, krossar och när arbetsmaskiner virvlar upp damm. IVL har tagit fram guide som ska hjälpa industrin att minska diffus damning.

Läs mer om projektet

SCAIL bedömer föroreningar från djuranläggningar

Formas-projektet SCAIL Sweden utvecklar ett spridningsverktyg för att bedöma kvävebelastning, surt nedfall och luftkoncentrationer i känsliga naturområden och livsmiljöer, samt PM10-koncentrationer, från förbrännings- och stora djurhållande anläggningar i Sverige.

Läs mer om SCAIL