Mätstation uppe på Femmanhusets tak. Fredrik Hallgren och Karin Söderlund från IVL och Hung Nguyen från Göteborg stad.

Miljöövervakning

IVL:s luftmätningar utförs bland annat för uppföljning av miljökvalitetsnormer för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Mätningar som utförs är såväl realtidsmätningar som långtidsmätningar. Vissa föroreningar har IVL övervakat i mer än 50 år.

Miljöövervakning genom mätning

IVL:s mätningar av utomhusluft sker på uppdrag av Naturvårdsverket, kommuner och luftvårdsförbund, men även på uppdrag av företag med direkta utsläpp till luft och verksamheter med diffusa utsläpp såsom gruvor och bergtäkter.

Vi utför både högupplösta realtidsmätningar och mätningar med annan tidsupplösning såsom dygns-, vecko- och månadsmedelvärden. Vi har även utvecklat enkla och robusta mätmetoder för luftkvalitetsövervakning, såsom våra diffusionsprovtagare.

Bättre luft och mindre trafikbuller i barnens utemiljö

Förskolebarn utsätts ofta för både trafikbuller och luftföroreningar. På fyra förskolegårdar i Göteborg pågår just nu luft- och bullermätningar för att se hur gröna lösningar som växtplank, vallar och träd förbättrar förskolebarnens utemiljö.

Exempel på vår miljöövervakning av luft

Metaller i mossa - nedfall av tungmetaller

I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa metaller i mossprover. IVL analyserar och rapporterar metaller i mossa var femte år.

Läs mer om Metaller i mossa

Krondroppsnätet mäter föroreningar i regn

Krondropp innehåller luftföroreningar som fastnat på barr och blad, samt ämnen som bundits i nederbörden. IVL mäter nedfall av luftföroreningar till den svenska skogen genom miljöövervakningsprogrammet Krondroppsnätet.

Läs mer om Krondroppsnätet

Urbanmätnätet- samarbete med kommuner

IVL driver sedan 1986 det så kallade Urbanmätnätet i samarbete med Sveriges kommuner. Syftet är att erbjuda landets kommuner att kostnadseffektivt och samordnat kartlägga luftkvaliteten i sina tätorter för att uppfylla de krav som ställs på kommuner enligt Luftkvalitetsförordningen.

Läs mer om Urbanmätnätet

Ozonjouren registrerar ozonhalter varje timme

Höga halter av marknära ozon påverkar människors hälsa negativt. IVL mäter timvis ozonhalterna över hela landet inom ramen för den nationella luftmiljöövervakningen. Om nivåerna överskrider en viss nivå informerar vi allmänheten genom den så kallade Ozonjouren.

Läs mer om Ozonjouren

Diffusionsprovtagning och analys

IVL tillhandahåller diffusionsprovtagningsmätare och analys av flera olika ämnen i luft. Provtagarna kan användas både utomhus och i inomhusmiljö. IVL:s diffusionsprovtagare för kvävedioxid (NO2) har använts för mätning i hela världen sedan 1989.

Läs mer och beställ provtagningsmätare

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar är den luftförorening som har störst negativ effekt. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar..

Läs rapporten