Mossa på träd

Metaller i mossa

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt tungmetalldepositionen i Sverige genom att analysera mossprover från mer än 700 lokaler spridda över landet vart femte år sedan 1975.

I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa element i mossprover.

Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1970. Från 1980 har dessa undersökningar vidgats till att omfatta flera nordiska länder och från 1990 deltar även ett stort antal andra europeiska länder. Undersökningarna ingår numera i det internationella nätverket ICP Vegetation inom Luftkonventionen (LRTAP). Sedan 2010 koordineras mossundersökningarna av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mossundersökningarna har tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall genom utsläppsbegränsande åtgärder och skiftande industriell aktivitet. Under de senaste 35 åren, mellan 1975 och 2010, har metallhalten i mossor i hela Sverige minskat signifikant för samtliga undersökta metaller med mellan 47 procent och nästan 100 procent. Mest minskade metallkoncentrationerna i mossa för bly följt av krom, nickel, kadmium, vanadin, arsenik, koppar och zink.

Nedan visas kartor gjorda genom interpolering av mätvärden. Grunddata kan hämtas från databasen via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.