folk som går

Urbanmätnätet

Samma vinter som de första katalysatorbilarna började rulla på vägarna inledde IVL ett samarbete med ett stort antal svenska kommuner och luftvårdsförbund för att långsiktigt följa upp luftkvaliteten i svenska tätorter

Sedan starten 1986 har IVL utfört mätningar för kvävedioxid, svaveldioxid och sot. I början av 1990-talet startade mätningar av lättflyktiga kolväten, bland annat bensen, och sedan år 2000 har kommunerna erbjudits att mäta partiklar i form av PM10, PM2.5 och PM1, samt analys av polyaromatiska kolväten (PAH) och metaller. Totalt har cirka häften av landets kommuner deltagit i Urbanmätnätet under ett eller flera år.

Mätningarna sker numer främst i föroreningsbelastade gaturum alternativt i den så kallade urbana bakgrunden, för att spegla den generella luftföroreningsbelastningen. Inom ramen för övervakningen utförs även emissionsinventeringar, spridningsberäkningar och objektiva skattningar.

Mätprogrammen anpassas kontinuerligt för att kunna erbjuda kommunerna en relevant uppföljning av luftkvaliteten. Mätmetoderna, som används är jämförbara med EU:s referensmetoder och merparten är ackrediterade av Swedac.