1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Miljöpåverkan från fritidsbåtars undervattensbuller
The image shows a boat in the archipelago.

Miljöpåverkan från fritidsbåtars undervattensbuller – undersökning av bullrets karaktär och utvärdering av åtgärder för att minska belastningen

Undervattensbuller från fritidsbåtar påverkar och stör det marina livet. Projektets mål är att ge ny kunskap om fritidsbåtars undervattensbuller, uppskatta dess påverkan på marina skyddade områden, samt föreslå väl underbyggda åtgärder för att minska denna påverkan.

Undervattensbuller är en förorening som hotar det marina livets hälsa och livskraft på alla trofiska nivåer. Motorbåtar besöker ofta känsliga kustmiljöer och sprider buller. Trots denna kunskap är inte mycket känt om påverkan på marint liv.

Projektet kommer att ta fram en modell för undervattensbullret från en fritidsbåt. Med hjälp av denna kommer vi att kvantifiera och förutsäga belastningen av undervattensbuller från motorbåtar i två områden med höga naturvärden. Miljöpåverkan uppskattas, och åtgärder för att reducera den föreslås. Åtgärdernas effektivitet utvärderas i ett beslutsstödsverktyg.

Projektet leds av KTH. IVL ansvarar för analys av bullerlandskap i två studieområden samt framtagning av metoder för att prediktera bullernivåer i ett område från observationer av fritidsbåtar.

Projektfakta

  • Miljöpåverkan från fritidsbåtars undervattensbuller - undersökning av bullrets karaktär och utvärdering av åtgärder för att minska belastningen
  • Budget: 3 Mkr
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartners: KTH, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
  • Period: 2022 - 2024