Fyr på strand

Blue Mission BANOS ökar innovationstakten runt Östersjön och Nordsjön

EU-projektet Blue Mission BANOS ska inspirera, engagera och stötta intressenter runt Östersjön och Nordsjön att vidta åtgärder för att nå EU:s mission om att återställa våra hav och vatten.

Blue Mission BANOS ska påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral och cirkulär blå ekonomi i linje med strategier för smart specialisering (S3) inom Östersjö- och Nordsjöregionerna. Projektet drivs parallellt med liknande projekt i andra nationsöverskridande områden, så kallade Lighthouses.

Projektet ska bidra till att accelerera innovationstakten och implementeringen av miljövänliga lösningar som kan bidra till ett mer hållbart marint ekosystem. Det ska ske genom att koppla samman olika aktörer runt goda exempel på innovationer, samarbetsformer mellan företag, regioner och nationer.

Under projektets tre år ska fem event, Mission arenas, anordnas på olika platser runt Nordsjön och Östersjön i syfte att inspirera till nya samarbeten, idéer och engagemang. 17 projektpartners från elva nationer deltar i projektet och kommer att bidra med sin expertis och sina nätverk runt de olika teman som kommer vara i fokus för varje arena.

Blue Mission BANOS ska identifiera och mobilisera befintliga projekt och goda exempel som kan bidra till en snabbare omställning till en hållbar blå ekonomi.

IVL leder arbetspaket WP4 inom vilket de fem arenorna för innovativa lösningar planeras och organiseras. Inom arbetspaketet ska även hinder för omställning identifieras, liksom vilken forskning och innovation som behövs för att lösa utmaningsområdena.

Läs mer om Blue Mission Banos mission arena

Projektfakta

  • Projektnamn: BlueMissionBANOS, BMB
  • Budget: 3 miljoner Euro
  • Finansiärer: EU:s ramprogram Horizon Europe, Grant Agreement ID 101093845.
  • Samarbetspartners: Submariner Network (koordinator, Tyskland), VLIZ (Belgien), University of Tartu (Estland), SINTEF (Norge), Syddansk Universitet (Danmark), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Nederländerna), Forschungszentrum Jülich (Tyskland), National Center for Research and Development (Polen), Latvian Institute for Aquatic Ecology (Lettland), IVL Svenska Miljöinstitutet (Sverige), IO PAN (Polen), Ifremer (Frankrike), ICES (Danmark), Geological Survey of Finland (Finland), Danmarks Tekniske Universitet (Danmark), Deltares (Nederländerna), Blue Cluster (Belgien).
  • Period: 2022 - 2025