Ljusgula och rosaorange fiskar som simmar runt i en fiskodlingtank på land.

Fiskodling med hjälp av artificiell intelligens och avancerad dataanalys

Landbaserad recirkulerande odling av fisk är en industriell produktionssektor som ökar i Sverige och internationellt. Här finns en stor potential att med hjälp av sensorer, artificiell intelligens (AI) och avancerad dataanalys optimera driften för väsentligt ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Konsortiet i detta projekt har i en förstudie utvecklat och demonstrerat metoder för optimerad, datadriven drift av en landbaserad fiskodling. Nu ska dessa metoder automatiseras och implementeras i produktionsmiljö i samverkan med svensk fiskproduktionsindustri. Projektet förbereder också för en kommersialisering av resultaten.

Det långsiktiga syftet med studien är att göra det möjligt att optimera fiskproduktion med hjälp av sensorer och avancerad dataanalys.

Genom en kamera ovanför vattenytan, kombinerad med undervattensmikrofoner och vattenkvalitetssensorer ska fiskens aktivitet och foderkonsumtion identifieras. Det gör det möjligt att optimera utfodringen och minska foderåtgången.

Projektet ska också utveckla kostnadseffektiva metoder för att uppskatta fiskens biomassa, storleksfördelning och tillväxttakt. Denna information gör det möjligt att identifiera rätt tidpunkt för slakt, vilket tillåter vidare optimering av processer och ökad effektivitet.

Resultaten möjliggör en långtgående digitalisering av den landbaserade fiskodlingsindustrin, vilket ger stora hållbarhets- och lönsamhetsvinster. Det gör att branschen kan ta marknadsandelar och att svensk livsmedelsproduktion bättre kan möta FN:s mål för hållbar utveckling inom området Hållbar konsumtion och produktion.

Projektfakta

  • Projektnamn: Hållbar Industriell produktion av Fisk med AI och avancerad dataanalys – genomförande (HIFAI)
  • Finansiärer: Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA), som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, samt Västra Götalandsregionen
  • Budget: 6,6 MSEK
  • Samarbetspartner: Göteborgs universitet (Swemarc och Institutionen för biologi och miljövetenskap), Innovatum Science Park, Gårdsfisk (Scandinavian Aquasystems AB), Smögenlax (Renahav Sverige AB)
  • Period: 2023 - 2025