1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Kväverening vid kallt vatten
Interiör från reningsverk

Kväverening vid kallt vatten

Nya studier visar på ökad tendens till att kvävet minskar i Bottenhavet, vilket kan motivera kväverening även i reningsverk längs Norrlandskusten. Detta projekt undersöker metoder för kväverening i kallt vatten.

Utifrån tidigare diskussioner mellan EU och svenska myndigheter finns det risk att dagens undantag från kväverening för dessa reningsverk aktualiseras på nytt. Dessutom ingår numera ammonium i bedömningsgrunden när man tar fram miljökvalitetsnormer vilket gör att kväverening kan behövas även om dagens undantag blir kvar.

Det finns stora fördelar att använda MBBR-process (process med suspenderade biofilmbärare) för kväverening vid kallt vatten eftersom den är mindre temperaturkänslig. Det har tidigare genomförts ett flertal pilotförsök med MBBR-process vid kallt vatten och även byggts fullskaleanläggningar (framför allt i Norge). Erfarenheterna från dessa försök och drift av fullskaleinstallationer är dock inte tillgängliga fullt ut utan är ofta publicerade i tekniska rapporter. Trots att MBBR-tekniken har visat sig ha fördelar jämfört med aktivslam-processen är det ändå samma temperaturkoefficient som används för dessa enligt dagens dimensioneringsnormer.

Uppvärmning av avloppsvatten med spillvärme har studerats i flera studier och visat sig vara en kostnadseffektiv lösning jämfört med utökning av bassängvolymer. Uppvärmning har dock aldrig studerats för temperaturer under 10 °C och aldrig för MBBR-processen.

Projektet ska sammanställa data om kväverening med MBBR-processen från genomförda pilotstudier och drift av fullskaliga reningsverk. Sedan ska nya pilotförsök genomföras i Sundsvall i två parallella linjer under ett år. Den ena linjen kommer att värmas upp och i den andra ska rening med rådande temperaturer (ner till 5 °C) undersökas. Fördelar, nackdelar och kostnader för olika processutformningar och uppvärmningsstrategier kommer att undersökas.

Projektfakta

  • Projektnamn: Kväverening vid kallt vatten
  • Finansiärer: Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL), Baltic Sea Action Plan genom Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO), Svenskt Vatten, Sundsvall Vatten, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (MIVA), Luleå miljöresurs AB (LUMIRE), Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin)
  • Budget: 6 076 000 SEK
  • Samarbetspartner: MittSverige Vatten och Avfall (MSVA), MIVA, LUMIRE, Vakin, Purac, Scandinavian Environmental Technology (SET)
  • Period: 2021 - 2023