1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Nya affärsmodeller för byggsektorn
Byggnation av ett hus

Nya affärsmodeller för obrutet flöde av miljöinformation

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har genom digitaliseringens möjligheter stor potential att utvecklas och åstadkomma kortare ledtider, minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. Resultatet blir nya affärsmodeller och ökad lönsamhet.

En gemensam informationsinfrastruktur och ett obrutet informationsflöde är nyckeln till en framgångsrik förändring. Med ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna lösningar skapas fördelar för såväl företag, brukare och samhället.

Redan idag pågår många digitala initiativ i byggbranschen, där aggregerad och detaljerad produktinformation hämtas och/eller lämnas via olika digitala plattformar. Dock saknas den samsyn och det strukturerade arbetssätt som ska minimera handpåläggning och manuell förflyttning av data mellan byggbranschens aktörer.

I det här projektet undersöker och utmanar IVL möjliga affärsmodeller kopplade till de nya värden som uppstår kring miljö- och produktinformation i digitalt format (exemplifierat genom det digitala formatet för en byggvarudeklaration, e-bvd). Vi vill visualisera och exemplifiera vilka värden som ett digitalt flöde kan generera för såväl befintliga som nya typer av slutanvändare.

Projektfakta

  • Nya affärsmodeller för obrutet flöde av miljöinformation
  • Budget: Strax under en miljon SEK
  • Finansiär: Smart Built Environment
  • Samarbetspartners: IVL, Byggmaterialindustrierna, eBVD i Norden AB, Ragnsells samt NorDan
  • Period: 2018 - 2019