1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Grön produktion – odla mat och jobb i staden
Tomater som växer på en gren

Grön produktion – odla mat och jobb i staden

Det finns en ökad efterfrågan på närproducerad och giftfri mat i svenska samhället idag. Samtidigt visar tidigare studier att självförsörjningsgraden av exempelvis grönsaker i Västra Götalands Regionen är mycket låg. Producenterna är få, de flesta tillhör den äldre generationen och nästan alla pekar på bristande lönsamhet då konkurrensen från billig importerad mat är för hård.

Projektet Grön produktion syftar till att skapa förutsättningar för stadsnära matproduktion med ekonomisk bärighet i och omkring staden. Projektet ska bygga kunskap och bedriva research genom att samla viktiga aktörer runt ett antal fokusprojekt inom området.

Projektet kommer att genomföras i tre delar. Under projektets första del genomförs en kartläggning av aktörer kopplat till urban odling och jordbruk i Göteborg. Centrala aktörer och nätverk identifieras och involveras i arbetet i syfte att tillsammans identifiera fokusprojekt för projektets andra del. I sista delen kommer projektets resultat att kommuniceras och spridas. Målet med dessa fokusprojekt, förutom att samla kunskap och skapa nya kontaktytor, är att de kan utveckla ett antal innovativa stadsodlingsprojekt och affärsidéer i och omkring staden.

Under 2014 beslutades att fokusera projektet inom två områden; utbildning och nya affärsmodeller för stadsjordbruk.

Projektfakta

  • Grön produktion
  • Budget: 3 MSEK
  • Samarbetspartners: Projektet drivs inom ramen för Mistra Urban Futures och har fått ekonomiskt stöd från Delegationen för Hållbara Städer.
  • Period: 2013 - 2014