1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Boende involveras i upprustningen av miljonprogrammen
Person står framför byggnad

Boende involveras i upprustningen av miljonprogrammen

Stadsdelen Alby i södra Stockholmsregionen är pilotområde för ett EU-projekt som undersöker hur boende kan involveras i upprustningen av området med hjälp av att etablera så kallade Urban Living Labs. Projektet genomförs i samarbete med Botkyrka kommun och med stöd av Vinnova.

Ungefär en tredjedel av det svenska flerbostadsbeståndet är i behov av renovering och upprustning under de närmaste åren. Merparten av dessa bostäder ligger i så kallade miljonprogramsområden. Upprustningen kommer att kosta, men innebär samtidigt en möjlighet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Projektet Suburban Lab utvecklar och etablerar mötesplatser för de boende, så kallade Urban Living Labs i anslutning till planerade upprustningsåtgärder i stadsdelen Alby i Botkyrka kommun. Tanken med mötesplatserna är att involvera boende i hela processen från planering till genomförandet av olika åtgärder för att förnya stadsmiljön och stärka områdets sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Projektet är indelat i tre delar; Skapa din värld, som handlar om stadsodling där ungdomar får lära sig om miljö och hållbarhet, Nytt ljus på Albyberget, där Albyberget med hjälp av ny belysning ska bli tryggare och mer energieffektivt samtidigt som de boende i området är delaktiga i ljussättningen, samt Albyskolans tomt, där boende i området är delaktiga i planerna för användandet av en tidigare skolgård som nu står tom.

Botkyrka kommun har under en längre tid arbetat med att involvera de boende i planeringen av hur Albys stadsmiljö ska förnyas och rustas upp, bland annat inom ramen för initiativet Alby Stadsbyggnadsidé. I det tidigare projektet ”Hållbara attraktiva förstäder” utvecklade IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Botkyrka kommun även en metod för hur man kan ta hänsyn till lokala hållbarhetsmål i utformandet av upprustningsåtgärder.

Projektfakta

  • SubUrbanLab
  • Samarbetspartners: Botkyrka kommun, Vinnova
  • Period: 2013 - 2016