Vegetable box made from styrofoam, containing broccoli, on a field

Bild: BEWI

Sluta cirkeln för industriell plast

Svensk industri använder stora mängder förpackningar av plast. De flesta eldas upp efter en enda användning. Detta projekt tar fram lösningar för att sluta cirklarna. På så sätt kan man göra både ekonomiska och miljömässiga vinster.

I Sverige säljs cirka 217 000 ton plastförpackningar varje år. Mycket av det blir avfall efter en mycket kort livslängd. Endast cirka 16 procent av plastförpackningsavfallet återvinns till nytt material.

Sluta cirkeln för industriell plast är ett projekt som syftar till att öka den cirkulära användningen av material från industrins plastförpackningar. Dessa är mer homogena och oftast mindre kontaminerade än hushållens, och därför mycket lämpligare att återvinna. Men systemen som sluter dessa cirklar behöver förbättras.

Projektet tar ett systemperspektiv och arbetar därför inom flera områden:

 • Pilotutveckling – för att skala upp tekniker för återvinning
 • Hållbarhetsbedömning – för att kunna värdesätta hållbarhetsaspekter hos den återvunna plasten
 • Affärsutveckling – för att tydliggöra det ekonomiska värdet på återvunnet plastmaterial
 • Policyfrågor – för att påverka regelverk och lagstiftning

Tre fallstudier ska genomföras:

 • Storsäckar som rymmer mellan 0,25 och 3 kubikmeter och används för allt från spannmål till byggavfall
 • Förpackningar av EPS (expanderad polystyren, ibland kallat frigolit)
 • En tredje förpackningssort som fastställs under projektets gång

Arbetet sker inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 2. Planen är att lösningarna ska kunna skalas upp och bli fler i ett kommande steg 3.

Projektfakta

 • Sluta cirkeln för industriell plast
 • Budget: 8 MSEK från Vinnova plus 8 MSEK i industrimedel från partnerföretagen
 • Finansiär: Vinnova samt projektpartner
 • Projektparter: IVL Svenska Miljöinstitutet (projektkoordinator), Accon Greentech, Barry Callebaut, BEWI, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige), Jackon Insulation, Kretslopp & Recycling i Sverige, Lantmännen Cerealia, Martin & Servera, Naturvårdsverket, Novoplast, Samhall, Stora Enso Timber, Sundolitt, Uppsala Vatten och Avfall
 • Period: 2021 - 2023