1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen
En person som håller i tyger

Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen

I projektet Siptex arbetar IVL och flera andra aktörer med att utveckla automatiserad sortering för högkvalitativ textilåtervinning. Projektet har utmynnat i världens första storskaliga textilåtervinningsanläggning.

Potentialen för att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dag återvinns bara runt fem procent av de nästan 140 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden varje år.

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering och ska bli den länk som saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning.

En automatiserad textilsortering gör det möjligt att hantera stora textilflöden och samtidigt producera textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än dagens manuella sortering. Genom matchning av kunders behov med en snabb och högkvalitativ sortering skapas bättre förutsättningar för en ökad fiber-till-fiber-återvinning.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder arbetet i Siptex, som är ett steg 3-projekt inom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation. Steg 3 innebär att utveckla, testa och införa lösningar i industriell skala.

Under steg 2 av projektet (som pågick 2016-2018) drevs en sorteringsanläggning i Sverige där runt 700 ton begagnade textilier som samlats in på återvinningscentraler kunde sorteras utifrån potentiella kunders behov. Nya insamlingsmöjligheter för textil och textilavfall testades och utvärderades, liksom hur riktade kommunikationsinsatser kan bidra till ökad textilinsamling.

Under projektets sista del togs en fullskalig sorteringsanläggning i Malmö i bruk, vilken driftas av Sysav, en av projektets 21 partners. Vid full drift kommer den kunna sortera 24 000 ton textil varje år som sedan kan materialåtervinnas. Från oktober 2022 upphör Siptex att vara ett forskningsprojekt och övergår helt till Sysav, som har investerat i anläggningen. 

Projektfakta

  • SIPTex – Svensk innovationsplattform för textilsortering, steg 3
  • Budget: 55 miljoner SEK (varav 22 miljoner från Vinnova)
  • Finansiär: Vinnova samt projektpartners
  • Samarbetspartners: Siptex leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium: Berendsen, Boer Group, Eco TLC, Gina Tricot, H&M, Human Bridge, Ica, Ikea, Kappahl, Kemikalieinspektionen, Kretslopp och vatten, Malmö Stad, Myrorna, Naturvårdsverket, Re:newcell, Röda korset, Stadium, Stockholm vatten och avfall, Sysav och VTT.
  • Period: 2019 - 2022