1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Hållbar metallindustri i Västerbotten
The large open pit in the copper mine of Aitik in northern Sweden

Ökad cirkularitet och vätgas för metallindustrin

En stor del av det råmaterial som behövs för den gröna omställningen kan utvinnas i norra Sverige, men med dagens metoder medför det stora mängder utsläpp och avfall. I projektet HOME (H för hydrogen (vätgas), O som symbol för cirkularitet och ME för metall) utforskas förutsättningarna för ökad användning av vätgas samt ökad cirkularitet inom gruvor och gjuterier i Västerbotten.

Under projektets gång ska kartläggningar dels göras av produktionsnivån av vätgas i nutid och i en nära framtid, samt för vilka användningsområden och branscher vätgas kan användas som bränsle. I det andra fokusområdet ska resurser från gruvor som i går till deponi kartläggas och nya användningsområden ska testas. Den tredje delen av projektet ska undersöka möjligheterna att minska beroendet av fossilt kol i länets gjuterier.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans Luleå tekniska universitet (LTU) och Swerim, ett metallforskningsinstitut med fokus på industri och vägen från råmaterial till produkt, samt Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

I arbetspaketet som leds av LTU kommer utveckling av betongprodukter med gråberg som bas att undersökas. Sverige är en av Europas stora metallproducenter och genererar cirka 120 miljoner ton gruvavfall varje år. Avfallet i form av gråberg som kommer från icke-järnhaltig gruvdrift tas i dagsläget bort och deponeras. Lagring av reaktivt avfall är en av de mest kritiska miljöutmaningarna för gruvindustrin och resulterar i stora mängder sulfat- och metallrikt slam som kräver speciell hantering.

En annan utmaning som projektet kommer att undersöka är gjuteriindustrins tillverkning av grå- och segjärn, som i dagsläget kräver stora mängder fossilt kol som legeringsmedel. Swerim leder arbetspaketet där försök kommer att göras att ersätta det fossila kolet med biokol, som en förnybar kolkälla. Sedan kommer digitala modeller att tas fram för att demonstrera och kartlägga olika scenarier och förändringar i material- och energiflöden som följer av ett teknikskifte från fossilt kol till biokol..

Medfinansieras av Europeiska unionen. Projektet HOME finansieras av EU via Fonden för rättvis omställning.

EU logga

Projektfakta

  • Projektnamn: HOME
  • Budget: 24 miljoner kronor
  • Finansiär: EU (Fonden för rättvis omställning), Tillväxtverket
  • Samarbetspartners: Luleå tekniska universitet, Swerim, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Boliden, Envigas, Norrlandsgjuteriet och Kåge Gjutmek.
  • Period: 2023 - 2026