1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. NEW InnoNet ska minimera avfallet i Europa
Elektronik

NEW InnoNet ska minimera avfallet i Europa

NEW InnoNet är ett forskningsprojekt inom EU:s program Horisont 2020 med sikte på att utveckla cirkulära flöden inom avfallsområdet.

Fokus ligger på tre materialströmmar – uttjänta fordon (ELV-direktivet), uttjänta elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet) samt plastförpackningar.

Projektet arbetar med fyra konkreta målsättningar:

  • Skapa en plattform för intressenter inom avfalls- och återvinningsområdet
  • Analysera de utvalda avfallsströmmarna och ta fram en innovations- färdplan för varje ström
  • Utveckla en strategisk forsknings- och innovationsagenda för att minimera avfall
  • Mobilisera och involvera olika intressenter i projektets arbete

NEW InnoNet leds av holländska PNO Consultants. I konsortiet ingår IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med 10 andra partners från olika europeiska länder. Tillsammans arbetar dessa partners bland annat med att identifiera flaskhalsar i material- och avfallsströmmarna, sprida information om goda exempel, utveckla nya affärsmöjligheter och samarbeten och bidra till att avfallsfrågorna får en starkare ställning på den politiska agendan i Europa. IVL leder arbetet med att ta fram den strategiska forsknings- och innovationsagenda som utgör slutleverans i projektet.

Projektfakta

  • NEW InnoNet (The Near-Zero Waste Innovation Network)
  • Period: 2015 - 2017