1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Metod för verifiering av avfallsskannande system
avfall ligger i en behållare

Foto: Henric Lassesson/IVL

Metod för verifiering av avfallsskannande system

Ett steg på vägen för att minska mängden plast som går till förbränning är att mäta andelen plast i avfallet som kommer in till fjärrvärmeanläggningarna. Pilotprojektet FossilEye är ett mätsystem som mäter halten plast i byggavfall. För att kunna verifiera systemet och liknande verktyg fungerar krävs även en verifieringsmetod, vilket IVL är med och utvecklar.

Avfallsförbränning ger upphov till stora mängder fossil koldioxid till följd av avfallets innehåll av plast, gummi och syntetisk textil. Det är önskvärt att minska dessa utsläpp genom att minska innehållet av fossilt innehåll. En förutsättning för att uppnå detta mål är att låta förorenaren betala, det vill säga att låta avfallsproducenten betala ett högre pris för avfall som innehåller mycket fossilt material. För att lyckas med det krävs att andelen fossilt material i avfallet kan mätas..

Analysera plastinnehållet i avfall

Tekniska Verken, Vattenfall Värme och Umeå Energi har bildat ett konsortium där man tillsammans tagit initiativ till att beställa utvecklingen av en mobil utrustning kallad FossilEye, som snabbt kan analysera plastinnehållet i inkommande avfall. Utrustningen byggdes av det Jönköpingsbaserade företaget RoboWaste. Tekniken bygger på att man tar 5 – 10 m3 prov ur ett lass avfall, och med NIR (Near InfraRed spectroscopy) och VIS (visuell) kamera kopplad till digital bildanalys skattar hur mycket plast som finns i provet.

Under pilottesterna av FossilEye ska IVL vara med och designa testerna och utvärdera resultaten. Det leder också till att det går att utveckla en testmetod för att bestämma noggrannhet och begränsningar för skannande system avsedda för bestämning av mängden plast i avfall.

Målen med projektet

 1. att utveckla en testmetod för att bestämma noggrannhet och begränsningar för skannande system avsedda för bestämning av mängden plast i blandat avfall samt
 2. att genom att använda metoden på ett sådant system visa hur pass den duger till att dra relevanta slutsatser om det testade systemet.

Projektfakta

 • Projektnamn: Metod för verifiering av avfallsskannande system
 • Budget: 840 000 SEK
 • Finansiär: Avfall Sverige, RoboWaste, SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning)
 • Samarbetspartner: Tekniska Verken i Linköping, Vattenfall Värme, Umeå Energi, RoboWaste, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Period: 2023 - 2024