1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Hållbara konsumtionsmönster i en cirkulär ekonomi
Personer som handlar på shoppingcenter

Hållbara konsumtionsmönster i en cirkulär ekonomi

Dagens produktions- och konsumtionsmönster är en av de största
utmaningarna för att nå miljömålen. I projektet Policia undersöks hur kombinationer av styrmedel ska utformas för att korrigera för marknadsmisslyckanden från ”vagga till vagga” längs produktens livscykel.

Syftet med Policia är, förutom att leverera granskade vetenskapliga resultat till forskarvärlden, att hjälpa Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt andra myndigheter och politiker att med ett cirkulärt systemperspektiv kunna fatta klokare beslut kring styrmedelskombinationer för cirkulär ekonomi.

Många av dagens styrmedel har införts med syftet att begränsa skador på miljön, men de borde istället riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Projektet kommer att demonstrera forskningsresultaten i två fallstudier på mobiltelefonmarknaden och fritidsbåtsmarknaden i Sverige.

– Vi vill testa hypotesen om och när en holistisk livscykelansats inom styrmedelsutformning är nödvändig för att styra produktions- och konsumtionssektorn från en linjär till en cirkulär ekonomi på ett effektivt sätt. Det gäller särskilt för vissa produkt- och tjänstekategorier med komplex resurs- och miljöpåverkan som är beteendemässigt och tekniskt sammankopplade mellan olika stadier inom livscykeln, säger Magnus Hennlock, projektledare.

Forskningen kring såväl styrmedel för cirkulär ekonomi som livscykelanalys tog fart i mitten av 1990-talet inom olika vetenskapliga discipliner och har pågått isolerade från varandra. Här gifts dessa samman till en integrerad cirkulär systemansats med tvärvetenskapligt fokus på beteendeforskning och miljövetenskap.

Projektfakta

  • Policia
  • Budget: 6 miljoner SEK
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Period: 2016 - 2020