1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Hållbarhetsbedömning av textilåterbruk och -återvinning
En en person håller ett grönt tyg med vita prickar.

Hållbarhetsbedömning av textilåterbruk och -återvinning

Hur ska insamlad textil hanteras på ett hållbart sätt? I ett samfinansprojekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet kommer textilhanteringen analyseras och utredas. Projektet finansieras av SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning), Björkåfrihet, Human Bridge, Humana LT och Södra Skogsägarna.

Från och med 1 januari 2025 kommer alla EU-medlemsländer enligt ny avfallslagstiftning vara skyldiga att samla in textil separat vilket förväntas leda till att ökade mängder insamlad textil. Samtidigt pågår diskussioner om att begränsa exporten av textilavfall utanför EU. Med ökad textilinsamling, ökar mängden textil som ska behandlas i efterföljande processer såsom sortering, återbruk och återvinning. Det är därför viktigt att dessa processer är energi- och resurseffektiva, samt att denna värdekedja inte orsakar negativa effekter på miljö-, hälsa- eller ekonomi. För att uppnå detta behöver berörda beslutsfattare, lagstiftare, insamlare, sorterare och återvinnare få nödvändig kunskap för att kunna hantera insamlad textil på ett så hållbart sätt som möjligt.

Återbruk är, enligt avfallshierarkin, att föredra framför återvinning och flera studier har påvisat miljönyttan med återbruk jämfört med övriga alternativ i avfallshierarkin: återvinning, förbränning och deponi. Viss kritik har dock riktats mot hur textilåterbruket bedrivs och de specifika utmaningar och problem som kan uppstå då textil exporteras för återbruk i låginkomstländer.

Projektets mål och syfte

Projektets övergripande mål är att öka kunskapen om hållbar hantering av insamlad textil genom att undersöka både miljömässig och social hållbarhet kopplat till återbruk och återvinning av textil. Syftet med projektet är att utreda vilka aspekter som är av störst betydelse för hållbarhetsprestandan hos dessa två alternativ samt hur dessa påverkas av om återbruket respektive återvinningen sker inom eller utanför Europa.

Det miljömässiga perspektivet kommer undersökas med hjälp av livscykelanalys (LCA) vilket kompletteras med en kvalitativ analys för att undersöka social hållbarhet.

Projektfakta

  • Projektnamn: Hållbarhetsbedömning av textilåterbruk och -återvinning
  • Budget: 966 000 SEK
  • Finansiär: SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning), Björkåfrihet, Human Bridge, Humana LT, Södra Skogsägarna
  • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Period: 2023 - 2024