Regional marine and air pollution problems in the Nordic Countries. Status and suggestions for further work with the NMR's Sea and Air Group

Den huvudsakliga målsättningen för Hav- och Luftgruppen under Nordiska Ministerrådet är att stödja de nordiska länderna i deras uppgift att begränsa de storskaliga havs- och gränsöverskridande luftföroreningar som påverkar de nordiska länderna och deras närområde. Hav- och Luftgruppen har under sin 10-åriga historia varit framgångsrik i att skapa gemensamma synsätt och strategier för att begränsa havs- och luftföroreningar. Arbetet har genomförts med utgångspunkt från de nordiska miljöstrategier som tagits fram under denna period. Under de senaste åren har nya element inkluderats i strategin, främst kopplade till hållbar utveckling och åtgärder för att begränsa klimatförändringar. In den föreliggande rapporten presenteras och diskuteras de aktuella miljöstrategierna översiktligt med utgångspunkt från havs- och luftföroreningar. Tillstånd och trender sammanfattas för de viktigaste föroreningarna. De politiska systemen för hav- och luftföroreningar, särskilt de inom regionala konventioner och inom EU, presenteras och diskuteras in termer av styrkor och svagheter och vad som de facto uppnåtts. Rapporten pekar också på några möjliga inriktningar för Hav- och Luftgruppen i relation till olika problem och prioriteringar inom miljöområdet liksom i relation till utvecklingen i Europa.

Subscribe to our newsletter

Last updated: 2021-05-05

IVL Swedish Environmental Research Institute

About IVL

IVL Swedish Environmental Research Institute has a wide environmental profile. We combine applied research and development with close collaboration between industry and the public sphere. Our consultancy is evidence-based, and our research is characterized by interdisciplinary science and system thinking.

Contact

Ikon med telefon

+46 (0)10-788 65 00

Social media

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Career

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | About Cookies | How we process personal data

Ikon med kryss
To top