Föroreningsspridning. Tillämpning och utvärdering av metoder. Delrapport 1a Redovisning av fältarbete och analysresultat. Delrapport 1b Multivariatmodellering av mark- lak och grundvattendata

Summary

Två förorenade områden har provtagits i syfte att undersöka variansen av förorening i jordprover, lakvatten, mark- och grundvatten. De två olika områdena har föroreningar dels av metaller från en ytbehandlingsindustri och dels av metaller och PAH från en träimpregneringsverksamhet. För att få en tydlig bild av geologin och föroreningssituationen, kunna provta jord i tillräckliga mängder och för att kunna installera markvattenprovtagarna grävdes provgropar med grävmaskin på utvalda ställen på fastigheterna. En stor mängd jordprover togs från olika lager i jordprofilen och av dessa valdes vissa ut för analys med ett flertal olika laktestmetoder. I de utvalda jordhorisonterna placerades markvattenprovtagare ut. I de grävda provgroparna installerades även grundvattenobservationsrör. Syftet med projektet har varit att undersöka hur väl olika laktester överensstämmer sinsemellan om de utförs på samma jord samt hur väl de återspeglar föroreningssituationen av mark- och grundvatten. Del A av delrapport 1 redovisar utförda fältarbeten samt analysresultat från jord, mark- och grundvatten. Del B. Jordprover, markvatten och grundvatten har samlats in från två olika områden i Småland. De två olika områdena har föroreningar dels av metaller från en ytbehandlingsindustri och dels av metaller och PAH från en träimpregneringsverksamhet. På varje tomt grävdes ett antal olika provgropar där jordprover hämtades för analys av totalhalter och för att laktesta jorden med en rad olika laktestmetoder. I samma jordprovtagningspunkter provtogs även markvatten och grundvatten. Syftet med projektet har varit att undersöka hur väl olika laktester överensstämmer sinsemellan om de utförs på samma jord samt hur väl de återspeglar föroreningssituationen av mark- och grundvatten. Resultaten från de insamlade proverna har bearbetats och utvärderats med hjälp av multivariat dataanalys i form av principalkomponentanalys (PCA), vilket är en metod för att extrahera information från stora dataset. PCA-modeller har gjorts för totalhalter, halter i mark- och grundvatten och för olika laktestmetoder. Syftet med utvärderingen har varit att jämföra hur olika laktestmetoder varierar om de utförs på samma jord samt hur väl de överensstämmer med markvatten och grundvatten för den aktuella jorden. Studien har även innefattat utvärdering av hur olika extraktionsmedel (H2O och CaCl2) som kan användas vid laktester, påverkar analysresultaten för prover av samma typ av jord.

Coworkers: Johan Strandberg

Keywords: Hållbar sanering, föroreningar, förorenade områden, grundvatten, ytvatten, metodik

Year: 2009

Report number: A1498B

Authors: Karin Eliaeson, Johan Strandberg, Sara Nilsson, Jonas Röttorp

Published in: Naturvårdsverket, Hållbar sanering. Rapport 5862 ISBN 91-620.ISSN 0282-7298. ISBN 978-91-620-5862-3.pdf. Elektronisk publikation