1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. ”Det har varit en kunskapsresa att samarbeta med IVL:s experter”
Chalmers campus

”Det har varit en kunskapsresa att samarbeta med IVL:s experter”

Chalmers båda campus i Göteborg står inför stora förändringar och fastighetsbolaget Chalmersfastigheter behövde göra en långsiktig plan för hållbara mobilitetslösningar. Hos IVL Svenska Miljöinstitutet hittade man experterna på mobilitet.

– Vi valde IVL för att vi behövde en specialist. IVL:s experter har ett gediget renommé i mobilitetsfrågor och de står för en neutralitet. Ett annat skäl var att två av experterna arbetat med den första Grön Resplan för Chalmers som kommunen tog fram. De har alltså god lokalkännedom, säger Åsa Östlund på Chalmersfastigheter.

Chalmers två campus i Göteborg, Lindholmen och Johanneberg, förändras och står inför förtätningar. Med över 4 500 anställda och 11 000 studenter blir det många resor, både till och från och mellan de båda adresserna. Merparten sker med cykel eller med kollektivtrafik, endast 14 procent av resorna är bilburna.

Utmaningen för universitetets fastighetsbolag Chalmersfastigheter är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och samtidigt hålla en god service till hyresgästerna. En annan ambition är att frigöra värdefull tomtmark som idag är parkeringsplatser. Hur många parkeringsplatser ska planeras vid nybyggnationer? Ska de byggas ner i garage eller ta upp markyta? Ytterligare aspekter är tillgång till laddstolpar, cykelgarage, behov av nya hållplatser för buss och spårvagn. Det blir ett komplicerat pussel där besluten ofta påverkar utvecklingen för lång tid framåt.

Tog kontakt med IVL på rekommendation

– Vi hade påbörjat en campusplan och tittat på campusområdena på lång sikt, med hållpunkterna 2035 och 2050. Där hade vi skissat på vilka markytor vi kan bebygga och var vi ska riva. I det arbetet visste vi att mobilitet är en stor fråga. Hållbar mobilitet är också ett prioriterat mål för utvecklingen av Chalmers campus, säger Åsa Östlund.

Åsa Östlund tog kontakt med IVL Svenska Miljöinstitutet för att få hjälp med en mobilitetsplan. Valet skedde på rekommendation. IVL-medarbetarna Mats-Ola Larsson och Anders Roth är flitigt tillfrågade experter på området. Mats-Ola Larsson ledde arbetet från IVL Svenska Miljöinstitutets sida:
– Det finns inte så många som har arbetat med parkering och mobilitetsfrågor på det sätt vi har gjort.

Åsa Östlund berättar om arbetet med IVL:s experter:
– Vi hade ett antal möten men i stort fick de fria händer. Jag hade svårt att se framför mig exakt vilken slutprodukt vi skulle få. Jag trodde lite naivt att den skulle vara väldigt konkret: så här många parkeringsplatser ska vi planera för till 2035.

Istället fick hon kvalificerade analyser kring hur subventionering av parkeringsplatser påverkar bilresandet. Hur olika avgifter kan användas för att styra resandet. Hur resandet kan styras till cykel genom egna cykelpooler, hur man utvecklar elbilspooler, hur det går att tänka kring nya transportmedel som el-skotrar och hur alla dessa mobilitetsfunktioner kan samlas i fungerande hubbar.

Pekade ut lösningar med en palett av åtgärder

– När jag läser rapporten idag ser jag att väldigt många av punkterna har vi redan jobbat in i projektplanen som är en konsekvens av campusplanen som fastställdes tidigare i år.

I Campusplanen beskrivs Chalmers långsiktiga strategi för att attrahera studenter, forskare och företag. Det ska ske genom att utveckla universitetets miljöer för lärande och forskning samt dess utomhusmiljöer. Där är mobilitet en integrerad del.

– Vi beskrev vilka möjligheter Chalmersfastigheter har att styra resandet i samarbetet med andra aktörer. Vi pekade ut lösningar och gav dem en palett av åtgärder att jobba med. Det blev väl en 40-50 rubriker. Vi tipsade också hur man pratar med Göteborgs stad om kollektivresor, säger Mats-Ola Larsson.

Bildade en strategisk mobilitetsgrupp

Just det sistnämnda har Mats-Ola Larsson särskild erfarenhet av, bland annat sedan han var delaktig i Göteborgs stads projekt kring mobilitetsfrågor. Där insåg han att det sällan är någon idé att propsa på nya busslinjer eller hållplatser, eftersom man saknar översikt över det kollektiva trafiknätet och hur man bör optimera flödena.
– Det tips vi fick var att inte gå till kommunen eller Västtrafik och ge färdiga förslag, utan istället tala om vilka våra behov är, säger Åsa Östlund.

Ett resultat av mobilitetsplanen är att Chalmersfastigheter bildat en strategisk mobilitetsgrupp som arbetar kontinuerligt med frågorna. Det handlar om resande, parkering, godsmottagning, buller och andra miljö- och hållbarhetsfrågor. I det arbetet tar man stöd av rapporten IVL Svenska Miljöinstitutets experter tog fram.

Ett annat resultat var att man snart insåg att det behövdes en resvaneundersökning. Det blev ett följduppdrag och även där kunde Mats-Ola Larsson använda sin erfarenhet från den offentliga sektorn. Till exempel utformades enkäten med rejält utrymme för fritextsvar för det visste han att det efterfrågas av offentliga aktörer. Och bland annat har Västtrafik visat stort intresse för enkäten och Chalmersfastigheter har haft olika kontakter med kollektivtrafikbolaget.
– Då har vi också kunnat berätta om våra behov, säger Åsa Östlund.

Vill du veta mer?

Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev