1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. En ny batterivärdekedja
Person i labbrock håller i en påse där det står BB + 500 nm.

Krossade litiumjonbatterier med sällsynta jordartsmetaller. Foto: Chalmers tekniska högskola, Henrik Sandsjö.

En ny batterivärdekedja

Den gröna industrialiseringen har skapat stor efterfrågan på litiumjonbatterier. Utmaningen är möta morgondagens behov med hållbara metoder; att gå från ett linjärt flöde av produktion och avfall till cirkulärt genom produktion, insamling och återanvändning.

Forskningen inom batterivärdekedjan för litiumjonbatterier har ökat kraftigt de senaste åren, såväl i Sverige som i andra europeiska länder. Ett ekosystem för hållbar batteriproduktion är under snabb utveckling i Sverige och det finns ett behov av förbättrad systemförståelse. Det är bakgrunden till projektet InnoBat2035 - Ett innovationssystemperspektiv på cirkularitet för elektromobilitetsbatterier och - material i Sverige.

Samarbete inom hela batteriets värdekedja

Projektidén initierades av forskare med koppling till (CCR) Comptence Center of Recycling vid Chalmers tekniska högskola och representanter från gruv- och mineralindustrin. De identifierade ett växande intresse för ökat samarbete mellan batteriekosystemet i norra Sverige och materialklustret i Business Region of Gothenburg. Projektet involverar ett brett spektrum av intressenter i de nuvarande och framtida ekosystemen av elektromobilitetsbatterier, från producenter och återvinnare till universitet och forskningsinstitut och myndigheter. Konsortiet består av 20 partner, bland annat Northvolt, Boliden Rönnskär och Luleås tekniska universitet.

Projektet syftar till resultat i form av lägre miljöpåverkan, en mer effektiv hantering av resurser och utveckling av cirkulära affärsmodeller. Utmaningarna är att göra det samtidigt som storskalig produktion av batterier byggs upp och ny lagstiftning ska implementeras. Batteriförordningen, som nyligen antogs inom EU, är i nuvarande form ett ramverk där mycket av de mer konkreta delarna kvarstår att ta fram.

Återvinningtekniker

En nyckelfaktor för en ny batterivärdekedja är att uppnå högre miljömässig hållbarhet genom att förbättra tekniker kring återvinning av batterier. Exempelvis att kunna utvinna fler metaller ur återvunna batterier eller ett andra liv i ett annat sammanhang. För att tillverka litiumjobatterier krävs metaller som kobolt, mangan och nickel som finns i begränsad mängd och en del av mineralerna bryts idag på platser med begränsat regelverk för social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt ökar efterfrågan både i Sverige och världen.

En annan aspekt som undersöks är den regionala utvecklingen som kommer med batterier. Produktion och återvinning av litiumjonbatterier spelar en allt större roll för ekonomin och nya regionala batterikluster håller på att utvecklas i norra Sverige och region Västra Götaland. Med det kommer ökad efterfrågan på kvalificerad personal. Att lösa kompetensförsörjningen är avgörande för såväl hållbar social regional utveckling som hela batterivärdekedjan.


Boliden Rönnskär återvinningsstation

Boliden Rönnskär återvinningsstation. Foto: Boliden Rönnskär.

Fakta om InnoBat2023

InnoBat2035 ska leda till en stärkt konkurrenskraft för svenska aktörer i internationella sammanhang, i riktning mot ökad cirkularitet för elektromobilitetsbatterier och dess material i Sverige. Detta kommer att ske genom strategisk innovationssystemagenda som innefattar FoU, samverkansplattformar, kunskaps- och utbildningsbehov samt policyutveckling.