1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Samarbetet med IVL gör Skogsvaktaren till ett miljövänligare projekt.
Skissbild kvarteret Skogsvaktaren. Foto: Wallenstam

Analys av kvarteret Skogsvaktaren inledde en läroprocess

Wallenstam behövde inventera klimatavtrycket från sin nyproduktion. Dels för att utveckla sitt eget klimatarbete men också för att en ny lag är på gång. IVL Svenska Miljöinstitutets experter satte igång ett arbete och inledde en läroprocess så att Wallenstam kan fortsätta på egen hand.

– Själva beräkningarna kunde kanske andra också ha gjort. Men vi var lika intresserade av processen efteråt, av analyserna, av att kunna ta det vidare. Vi ville veta var vi snabbast kan sätta in åtgärder för att minska koldioxidavtrycket. Där har IVL varit till stor hjälp med att ge oss verktyg.

A professionally taken picture of a man with a grey background

Joanthan Rodestedt

Jonathan Rodestedt är byggsakkunnig hos Wallenstam, ett fastighetsbolag som sedan flera år har satt upp egna interna klimatmål när det gäller förvaltningen. Men när det handlar om vilket klimatavtryck deras nyproduktion åstadkommer, där behövde de bygga upp mer kunskap.

– Vi har hittills inte jobbat lika aktivt med att sänka utsläppen av koldioxid i vår nyproduktion som när det gäller drift och förvaltning. Det tänker vi ändra på och vi ville veta vad som krävs av oss.

Vi såg att IVL:s arbete ligger nära forskningen. De har övergripande kunskap och har dessutom utvecklat de verktyg som var aktuella att använda.

I bakgrunden ligger ett lagkrav som träder i kraft 2022 och som säger att fastighetsbolag och byggherrar måste redovisa klimatavtryck i nya projekt. Det vill Wallenstam förbereda sig för.

– Men vi har också interna klimatmål som vi vill möta. Här behöver vi kunskap. Hur kartlägger vi våra byggprojekt ända ner till skruv- och mutternivå?

Ett första steg är att göra en så kallad baselinemätning som beskriver hur läget ser ut idag. Det var här IVL Svenska Miljöinstitutets experter anlitades och projektet de skulle analysera ligger i ett område som kallas Mölnlycke Fabriker.

Kvarteret Skogsvaktaren är två punkthus i det gamla fabriksområdet Mölnlycke med historiska anor, ur vilket en ny stadsdel växer fram med närhet till grönska och park. Husen ska ha betongstomme och byggas i enlighet med Wallenstams gängse teknik.

IVL Svenska Miljöinstitutets experter Åsa Thrysin och Frida Görman kopplades in och efter några inledande möten satte arbetet igång.

– Wallenstam vill förstå hur de kan minska sin klimatpåverkan. Då behöver de först veta var de ligger idag. Var ska insatserna göras för att vara effektiva. Är det stommen, taket eller någon annanstans, säger Åsa Thrysin.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med branschen utvecklat det verktyg som kom att användas, Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM. Det är ett verktyg som alla har tillgång till, men det faktum att det är IVL Svenska Miljöinstitutet som står bakom och även underhåller BM bidrog till Wallenstams val av samarbetspartner, enligt Jonathan Rodestedt.

I Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg matades uppgifter in om byggresurser, vikt och mängder. När det gäller transportutsläpp och spill på byggplatsen utgick man från förutbestämda scenarier. Allt kokades sedan ner i måttenheten kilogram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kvadratmeter.

Åsa Thrysin berättar:
– Wallenstam skickade underlag om deras material och mängder för de olika byggdelarna som vi bearbetade. Om det fattades viss information, vilket det nästan alltid gör, upprättade vi en dialog. Därefter la vi in informationen i BM som vi sedan granskade och utvärderade om det var ett rimligt resultat.

Vad som var rimligt, ja, här tog Åsa Thrysin och hennes kollega stöd i den forskning som finns och som de är inlästa på. De lutade sig också mot IVL Svenska Miljöinstitutets samlade erfarenhet på området i form av tidigare projekt.

Det svåra i arbetet var att få fram så exakt underlag som möjligt, berättar Åsa Thrysin. En yttervägg kan skilja sig från de andra. Det kan vara en extra stomvägg i ett garage. Allt detta påverkar koldioxidutsläppen. Det som inte gick att räkna exakt gjordes skattningar på. Det hela ledde till flera samtal med Wallenstams byggsakkunnige Jonathan Rodestedt för att göra så rimliga antaganden som möjligt.

– Vi hade en bra dialog, säger han. IVL har varit tydliga och öppna och hjälpt oss hitta den data som behövts. Den dialogen blev också ett lärande för oss. Bland annat såg vi att det inte alltid är så komplicerat som kan kanske tror att få fram konkreta siffror.

Projektet startade i juni och efter sommaren presenterade Åsa Thrysin och Frida Görman en rapport för en grupp inom Wallenstam, med bland annat företagets hållbarhetschef. Det blev startskottet för bolagets eget arbete.

– De kanske satte igång det här projektet för att förbereda sig för lagkravet. Men när vi väl presenterade resultatet så blev reaktionen: Oj, här kan vi förbättra, säger Åsa Thrysin.

Rapporten och presentationen fick närmast omedelbar effekt. Det dröjde inte längre än någon månad innan Wallenstam hörde av sig till Åsa Thrysin om att de hittat sätt att minska mängden betong i stommen och därmed sänka utsläppen av koldioxid i kvarteret Skogsvaktaren. Stommar i betong är ofta det mest klimatbelastande i ett husbygge.

– De bad oss göra en komplementberäkning för hur stor den besparingen skulle bli, säger Åsa Thrysin. Wallenstam hade tagit fram två olika alternativ. Det ena alternativet gav besparingar på 9 kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Det andra alternativet var ännu mer klimateffektivt. Där sparades 22 kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

– Vi hjälpte också Wallenstams hållbarhetschef att tolka indata och underlag för en översyn av stommar i alla Wallenstams projekt, säger Åsa Thrysin

Wallenstam är etablerade i Göteborg samt även i Stockholm och Uppsala. Och de bygger på lite olika sätt i de olika regionerna. Så sent som i januari hörde Wallenstam i Stockholm av sig om att sig om att göra samma jobb, fast i Stockholm.

– För oss ledde samarbetet med IVL till att vi kunde göra Skogsvaktaren till ett mindre klimatbelastande projekt. Det har också lett till en översyn av flera av Wallenstams projekt, säger Jonathan Rodestedt.

Wallenstam fortsätter nu att implementera resultatet av samarbetet och tar fram handlingsplanerna där IVL:s beräkningar ingår som en central del. Och i mars tas första spadtaget för kvarteret Skogsvaktaren i Mölnlycke fabriksområde. Med stommar som är mindre klimatbelastande.

Jonathan Rodestedt, byggsakkunnig Wallenstam:

Våra aktieägare gillar att vi tagit så stora steg i vårt klimatarbete. I slutändan är det sånt som våra finansiärer tittar på. Och vi är också väl förberedda inför den nya lagen, säger Jonathan Rodestedt

Om projektet: Klimatberäkning skogsvaktaren

  • Projekttid: juni-oktober 2020
  • Medverkande från IVL: Åsa Thrysin och Frida Görman
  • Kontaktperson Wallenstam: Jonathan Rodestedt.
  • Arbetet mynnade ut i rapporten: Klimatberäkning Skogsvaktaren – Livscykelanalys Flerbostadshus (nr U 6343).

Om kvarteret skogsvataren/Mölnlycke fabriker

Mölnlycke Fabriker är ett av Wallenstams största stadsutvecklingen i Göteborgsregionen som omfattar 700 nya hem och utveckling av områdets genuina fabriksmiljöer. Kvarteret Skogsvaktaren ingår i denna satsning och består av två punkthus med 130 lägenheter. Byggstart första halvan 2021.

Ny lag om Klimaatdeklaration

Den 1 januari 2022 träder en ny lag om klimatdeklaration av nya byggnader i kraft. Lagen omfattar alla som söker bygglov efter detta datum. Det innebär att utsläpp av växthusgaser från byggskedet av byggnaden ska deklareras som byggnadens klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter.Till grund för en klimatdeklaration ligger en livscykelanalys (LCA).

Källa: Boverket.

Projektet som IVL Svenska Miljöinstitutets experter Åsa Thrysin och Frida Görman anlitades för att analysera ligger i ett område som kallas Mölnlycke Fabriker.

Vill du veta mer?