1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Ökad effektivitet och säkrare arbetsmiljö för byggarbetssamordnare
Personer som arbetar på byggarbetsplats

Säkrare arbetsmiljö för byggarbetsmiljösamordnare

På byggarbetsplatser finns ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

Byggbranschen är en av de branscher där flest arbetsskador rapporteras. Faktorer som bidrar till arbetsmiljöns komplexitet är att många aktörer är involverade, att arbetsplatserna är i ständig förändring och att det ofta förekommer långa kedjor av entreprenörer och underentreprenörer som endast arbetar tillfälligt på arbetsplatsen. Arbetsmiljöriskerna är i sig också komplexa, exempelvis arbete med kemikalier, exponering för olika typer av damm och ergonomiska risker.

För att förstärka arbetsmiljöarbetet finns det sedan tio år tillbaka lagkrav på att det ska finnas särskilda arbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U, som ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet på byggarbetsplatser. Nu är det intressant att undersöka hur dessa roller fungerar.

I projektet kartläggs och utvärderas dessa roller utifrån ett så kallat MTO-perspektiv, samspelet mellan människa, teknik och organisation. Data kommer att samlas in bland annat genom en enkätundersökning, intervjuer och besök på arbetsplatser.

Projektets långsiktiga syfte är att identifiera hinder och möjligheter för BAS-P och BAS-U att bidra till ett fungerande arbetsmiljöarbete och föreslå förbättringar så att arbetsskador och allvarliga tillbud kan förebyggas effektivt och minskar. Resultat och förslag kommer sedan att diskuteras med representanter för berörda aktörer inom byggbranschen.

Projektet ska resultera i handfasta råd och rekommendationer för hur man möjliggör en god arbetsmiljö i byggbranschen med hjälp av arbetsmiljösamordnarna.

Projektfakta

  • Tio år med Bas-P och Bas-U - hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare?
  • Budget: 3,490 MSEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2019 - 2021

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-06-08

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen