Luft och nederbördskemiska nätet

Luft- och nederbördskemiska nätet är en del av det nationella miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. Inom Luft- och nederbördskemiska nätet utförs mätningar av bland annat svavel- och kväveföreningar och baskatjoner i nederbörd samt svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon i luft på månadsbasis.

Resultat från övervakningen har flera olika syften, däribland att:
•  Ge en bild av hur halterna av svavel, kväve och baskatjoner i nederbörden varierar  geografiskt och i tid, samt hur föroreningshalter i luft av svavel, kväve och ozon varierar i tid och geografi.
•  Fungera som långsiktig övervakning av miljön för att visa på storskaliga förändringar som kan kräva åtgärder eller vidare forskningsinsatser.
•  Ge underlag för studier av storskaliga föroreningstransporter.
•  Övervaka luftkvaliteten i områden med bakgrundshalter, till exempel som komplement till mätningar med större tidsupplösning eller mätningar av korttidsvärden på mer föroreningsbelastade stationer inom samma områden.
•  Ge underlag för validering av beräkningsmodeller.

Mätningarna av halter i nederbörd har pågått sedan 1983 och av halter i luft sedan 1994 på stationer över hela landet. För närvarande mäts halter i nederbörd på sexton stationer och halter i luft på nio stationer. Ytterligare cirka tjugo stationer har ingått i mätnätet, men dessa har avslutats.  

Resultaten från Luft- och nederbördskemiska nätet publiceras årligen på svenska i IVL:s rapportserie tillsammans med resultaten från övervakningen vid de svenska EMEP-stationerna.


Stationsnät LNKN