Luft

Sverige och Europa har under de gångna 20 åren gjort mycket för att förbättra luftkvaliteten. Framförallt har utsläppen av kväve- och svaveldioxider minskat kraftigt, vilket har besparat oss en rad miljö- och hälsoproblem.

Men trots framgångarna med minskade kväve- och svaveldioxidutsläpp har luften i svenska städer inte blivit nämnvärt mycket bättre. Halterna av partiklar och marknära ozon – de luftföroreningar som orsakar mest hälsoproblem i Sverige – har varit förhållandevis oförändrade. Av detta följer att fler än 5 000 personer per år beräknas dö i förtid på grund av luftföroreningar. I övriga Europa beräknas dödsfallen bli så många som 400 000 per år.

Luftföroreningar skadar också miljön. Kväve- och svaveldioxider bidrar bland annat till övergödning och försurning. Marknära ozon ger skador på växtlighet och grödor. Vissa föroreningar har även klimatpåverkande effekter såsom sotpartiklar och marknära ozon. Cancerframkallande kolväten och giftiga tungmetaller skadar också djur och växtlighet.

Långväga luftföroreningar

En stor del av de luftföreningar som faller ner över Sverige kommer från utsläppskällor i andra länder. För att få bukt med både långväga och lokalt uppkomna luftföroreningar krävs därför fortsatt kraftfulla åtgärder såväl i Sverige som i våra grannländer.

IVL Svenska Miljöinstitutet är en central aktör i nationella och internationella luftvårdsfrågor. Genom åren har vi byggt upp en unik kompetens som sträcker sig från utsläpp och spridning av luftföroreningar till miljöeffekter och åtgärdsstrategier. Vi har ett långt engagemang med FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP, och en diger portfölj av internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Minska både luftföroreningar och växthusgaser

Den stora utmaningen framöver blir att åstadkomma fortsatta minskningar av luftföroreningar och samtidigt kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Vårt mål är att medverka till att beslut och prioriteringar på dessa områden vilar på god vetenskaplig grund och kan skapa förutsättningar för effektiva åtgärder.

Kontakt: Karin Sjöberg

Vi hjälper dig med

  • Mätningar
  • Databaser
  • Modellering av luftkvalitet
  • Beräkningar
  • Miljövarudeklarationer
  • Digitalisering

Evenemang

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Luft. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Vad blir det för miljöväder?