Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss – i möbler, kläder, mat och hygienprodukter. Vi hjälper dig med allt från att mäta och kartlägga kemikalier i olika miljöer till att ta fram beslutsunderlag för riskbedömning och åtgärder.

Kemikalier är en del av vårt välfärdssamhälle men kan också vara ett hot mot vår hälsa och miljön. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. På 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från cirka 7 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. För många kemikalier saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön.

Att bättre kunna kontrollera den strida strömmen av kemikalier i vår miljö har blivit en angelägen fråga. IVL kartlägger och utreder kemikalieanvändningen i olika delar av samhället och miljön i relation till gällande lagstiftning och EU-direktiv. Vi mäter och analyserar ett stort antal ämnen i luft, nederbörd, vatten och mark, främst i anslutning till miljöövervakning. Uppdragen spänner från karaktärisering av specifika industriutsläpp till storskaliga screeningar – både inom Sverige och internationellt. Vi rapporterar regelbundet nationella data åt Naturvårdsverket. 

Vi bedriver även forskning och utveckling som har som övergripande mål att undvika framtida miljö- och hälsoproblem orsakade av kemikalier. Det kan gälla både nya kemiska ämnen för vilka det idag saknas riskbedömningar och välkända miljögifter som förekommer i avfall och som idag i allt större utsträckning återvinns som en del av vår strävan att uppnå slutna kretslopp.

Kontaktperson
John Munthe Tel. 010-788 68 06 E-post: john.munthe@ivl.se