1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2021-11-12] Producentansvaret är en knäckfråga inom policyområdet
Nyhet | 2021-11-12
White plastic wrapped silage bales in a grassland under a bright summer sky.

Producentansvaret är en knäckfråga inom policyområdet

Ett arbetspaket i projektet Sluta cirkeln för industriell plast arbetar med hur policyutveckling kan möjliggöra mer cirkulära loopar av verksamhetsförpackningar av plast. En uppgift är att bringa klarhet i hur producentansvaret för just verksamhetsförpackningar är utformat i andra länder.

Producentansvaret innebär att producenterna har ansvar för att samla in förpackningar när de har blivit avfall, men ska också motivera dem att ta fram förpackningar som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

– Producentansvaret omfattar alla typer av förpackningar. Det är lätt att verksamhetsförpackningarna kommer i skymundan eftersom man ofta tänker på konsumentförpackningar, sådana som främst hamnar i hushåll, säger Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet, en av ledarna för arbetspaketet.

Studera andra länder

En uppgift som pågår är omvärldsanalys.

– Det finns stora skillnader i hur producentansvar för verksamhetsförpackningar har byggts upp i andra länder, kommenterar Anna Fråne. Vad fungerar bra och mindre bra? Vad kan vi lära oss?

Ett exempel att studera är den separata insamlingen av verksamhetsförpackningar av EPS som sker i Danmark, ett annat är upplägget för förpackningsavgifter i Norge. En tredje är lantbruksplast, som i Sverige hanteras genom en frivillig överenskommelse. I andra länder klassas vissa typer av lantbruksplast som förpackning så att den omfattas av producentansvaret.

Insatser på olika politiska nivåer

Arbetspaketet för policyfrågor behöver arbeta på flera olika nivåer:

  • EU-nivå: Kunskapen om vad som händer där är viktig för att projektets kommande förslag och rekommendationer ska bli relevanta.
  • Nationell nivå: Regeringen remitterade i början av november promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Den innehåller förslag om hur insamling, ansvar och finansiering av olika slags förpackningsavfall ska regleras.
  • Kommunal nivå: En flaskhals för kommunerna är ofta att få avsättning för det insamlade materialet. Om det finns avsättning kan man anpassa insamlingen efter det.
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden