Vägtrafik

Personbilar och lastbilar svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken minskade under 2016 med fem procent som ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen. Sedan 2007 när utsläppen var som störst, har utsläppen minskat med cirka 19 procent.

Vid sidan av koldioxid utgör vägtrafiken också en av de största källorna till många luftföroreningar, till exempel kväveoxider och partiklar, samt till buller, vilket framför allt i de större tätorterna medför betydande effekter på människors hälsa och välbefinnande.

IVL arbetar intensivt med forskning och utveckling av modeller och verktyg för att analysera olika transport- och logistiklösningars miljö- och klimatpåverkan och beräkna såväl direkta som externa kostnader.