Vägtrafik

Personbilar och lastbilar svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken minskade under 2016 med fem procent som ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen.

Sedan 2007 när utsläppen var som störst, har utsläppen minskat med cirka 19 procent.

Vid sidan av koldioxid utgör vägtrafiken också en av de största källorna till många luftföroreningar, till exempel kväveoxider och partiklar, samt till buller, vilket framför allt i de större tätorterna medför betydande effekter på människors hälsa och välbefinnande.

IVL arbetar intensivt med forskning och utveckling av modeller och verktyg för att analysera olika transport- och logistiklösningars miljö- och klimatpåverkan och beräkna såväl direkta som externa kostnader.

Kontaktperson Åke Sjödin

HBEFA-modellering

På uppdrag av Trafikverket ansvarar IVL Svenska Miljöinstitutet sedan 2016 för att årligen uppdatera den europeiska modellen HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport) med statistik för alla Sveriges vägtransporter – personbilar, lastbilar, bussar, mopeder och motorcyklar.
Läs mer

Kontakt:

Utsläpp till luft

Utöver stora koldioxidutsläpp orsakar vägtrafiken utsläpp av bland annat kväveoxider, en mängd olika typer av kolväten, tungmetaller och inte minst partiklar. Läs mer

Kontakt:

Hållbara drivmedel

Av alla transporter som förflyttar människor och gods mellan olika platser runt om i världen drivs omkring 95 procent fortfarande av oljebaserade bränslen. Utsikterna att ställa om till hållbara drivmedel är helt beroende av forskning och utveckling, men också av politiska styrmedel. Läs mer

Kontakt:

Klimatpåverkan från elbilsbatterier och tekniker för fossilfria godstransporter

21 januari 2020 höll IVL ett välbesökt frukostseminarium om två nya IVL-rapporter, som behandlar klimatpåverkan från elbilsbatterier samat tekniker för fossilfria godstransporter. Henrik Magnusson från Volvo Group presenterade deras miljöarbete kring litiumjonbatterier. Representanter från fordonsindustrin, regionen och forskningen deltog och kom med intressanta inlägg och diskussioner. Här hittar du presentationerna från frukostseminariet:

Klimatutsläpp från litiumjonbatteriproduktionen
Klimatneutrala tunga godstransporter

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Vägtrafik. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Vad är aktuellt inom hållbara transporter?
Vad händer i framtiden inom hållbara transporter?