Biogasanläggning

Biogas

Biogas är ett helt förnybart bränsle som används för produktion av el och värme, till industrin och som bränsle till fordon. När biogas utvinns av restprodukter sluts cirkeln i den cirkulära ekonomin.

Biogas är cirkulär ekonomi

Biogas utvinns ur organiska avfallsströmmar som avloppsslam, stallgödsel och matrester, och används för produktion av el och värme, till industrin och som bränsle till fordon. Flytande biogas, LBG, är ett lovande fossilfritt alternativ till tung trafik, långdistansbussar och sjöfart.

Våra experter hjälper myndigheter, kommuner, lantbruk, företag och industri att göra verklighet av sina biogasprojekt, både i Sverige och internationellt. IVL har även lång erfarenhet av rötningsförsök där organiskt material omvandlas till biogas.

Biogas är mer än energi

Inne i de tre grönbruna rötkamrarna på avloppsreningsverket Gryaab i Göteborg är det varmt, brunt och bubbligt. Slam från avloppsvatten och fett från restauranger och storkök blandas om och får jäsa i några veckor. Ut kommer biogas, certifierat gödselmedel och maximerad miljönytta. Läs artikeln.

Man framför rötkammare

Exempel på IVL:s arbete med biogas

Policy brief: Så kan vi ta vara på biogasen

Övergången till eldrift i kollektivtrafiken riskerar att slå undan marknaden för svensk biogas. En IVL-ledd forskningsstudie har tagit fram en policy brief riktad till beslutsfattare med åtta rekommendationer om hur biogasens förutsättningar kan stärkas.

Läs mer om studien om biogas

Biogas ersätter fossilt fartygsbränsle

Inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle, LNG, mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar. Med en kraftfull utbyggnad av biogasanläggningar går det att tiofaldiga produktionen av flytande biometan fram till 2045.

Läs mer om projektrt om flytande biometan

Flytande biogas – en cirkulär uppstickare

Biogas är cirkulär ekonomi. Det kan framställas ur allt som är biologiskt nedbrytbar och användas för uppvärmning, framställa el och inte minst som drivmedel. Nu har produktionen av flytande biogas, LBG, tagit fart och IVL är med på resan.

Läs mer om projektet inom LGB

Reference case: Klimatklivet investeringsstöd

Kooperativet OK Värmland ville göra en storsatsning på biogas till vägfordon men hade svårt att komma igång. De anlitade IVL Svenska som hjälpte dem med allt från att hitta leverantörer och upphandla tankstationerna till att söka investeringsstöd.

Läs mer om projektet med Kooperativet OK Värmland

IVL:s expert om nya marknader för biogas

År 2020 producerades det ca 2 TWh biogas i Sverige, men potentialen är väldigt mycket större, liksom behovet av gröna energikällor. IVL:s Sara Anderson berättar.