Avfall

Nästan allt vi konsumerar blir en dag avfall. IVL gör kartläggningar, utvärderingar och analyser för att hantera dagens och framtidens avfallsfrågor.

Med dagens konsumtionstakt och tillväxt kommer avfallsmängderna att öka kraftigt i framtiden. Avfallshanteringen har utvecklats mycket de senaste årtiondena. I takt med att fler mål, styrmedel och åtgärder har införts har också allmänhetens miljömedvetenhet ökat. Avfall har gått från att vara bara sopor, till att ses som en värdefull resurs. Men för att möta trenden med allt större avfallsmängder måste vi växla upp ytterligare.

På IVL har vi ett särskilt stort fokus på att kartlägga avfallsflöden som till exempel matavfall, texilavfall och byggavfall, samt att analysera avfallsmängder från olika typer av verksamheter.

Hinder och möjligheter

Vi gör även miljöbedömningar och ekonomiska konsekvensanalyser av avfallshanteringen, och vi utreder olika metoder för att samla in och behandla avfall. Vi arbetar mycket med styrmedelsutveckling och förser beslutsfattare med underlag. En viktig uppgift är att identifiera hinder och möjligheter för en mer hållbar konsumtion och att länka beteende till avfallshantering. Vi arbetar också med att öka sortering och materialåtervinning genom till exempel utvärdering av olika typer av insamlingssystem och producentansvar.

Avfall berör alla

Många av våra kunder kommer från kommuner, myndigheter och företag i Sverige, men vi arbetar lika mycket på en internationell arena, framförallt med EU-finansierad forskning. Avfall berör alla och alla kan göra något för att minska avfallet, såväl industrin som kommuner och hushåll.

Kontakt: Sara Anderson

Farligt avfall

Materialåtervinning ur avfall är inte alltid bra. Många av produkterna vi omges av innehåller ämnen som kan vara skadliga för både hälsa och miljö, som flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster eller vattenavvisande ämnen i textilier. Det är viktigt att förstå hur det inverkar på möjligheten till återvinning, samt hur man kan maximera materialåtervinning samtidigt som risken för att farliga ämnen sprids minskar.

IVL kartlägger avfallsströmmar av farligt avfall, bland annat farliga ämnen i textil.

Vi hjälper dig med

  • Analyser
  • Beräkningar
  • Certifiering
  • Livscykelanalys
  • Avfallshierarki
  • Kartläggningar
  • Utvärderingar
  • Styrmedel

Evenemang

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Avfall. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Från plastförpackningar i staden till mikroplaster i havet
Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen