1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-03-30] Med blick för hållbar stadsutveckling
Reportage | 2016-03-30
Jeanette Green framför en hamn

Med blick för hållbar stadsutveckling

Allt fler människor bor i städer. Det ökar kraven på en hållbar utveckling både vad gäller miljö, ekonomi och social hållbarhet. Det innebär att städerna bör utvecklas på ett sätt som gör det möjligt för dess invånare att leva ett bra liv. Aspekter som vägs in är bland annat samhälls-service, integration, byggande, mötesplatser, kollektivtrafik och möjligheter till rekreation.

I kreativa och livaktiga Västra hamnen i Malmö ligger sedan några år tillbaka IVL:s Malmökontor. Satsningen är ett led i IVL:s planer på tillväxt och på att vidareutveckla arbetet inom området hållbar stadsutveckling.

IVL arbetar i flera, ofta stora EU-finansierade projekt, med upprustning av miljonprogrammen och med att omvandla befintliga europeiska stadsdelar med högt energibehov till framtidens energi- och klimatsmarta städer. IVL och Malmö stad har samarbetat i många år i en lång rad projekt, som alla på ett eller annat sätt handlar om hållbart samhälls-byggande.

– Det arbetet har nu kunnat intensifieras och dessutom har vi hittat samarbeten med flera lokala och regionala partner. Hållbart byggande är ett expansivt område där IVL har mycket att tillföra. Vår styrka ligger i att vi är bra på miljövärderingar och har ett systemperspektiv som är intressant för våra kunder, säger Jeanette Green som är chef för Malmökontoret.

Lokal förankring ger bättre samarbeten

Lokaliseringen till Malmö och närheten till Malmö högskola och Lunds universitet innebär att IVL har fått ett bredare underlag när det gäller att rekrytera kompetenta medarbetare, förutom att skapa nya projekt och relationer.

– Det finns ett stort värde i att vara på plats och att vara synliga lokalt, inte minst när det gäller samarbete med kommunerna, regionen och bygg- och energibranschens olika aktörer, säger Jeanette Green.

Just nu drivs bland annat de stora projekten Cityfied och Buildsmart från Malmökontoret. Cityfied är ett EU-projekt som utförs i samarbete med Lunds kommun, Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF) och Kraftringen. Målet är att uppnå 30 procents energiminskning för bostäderna i 70-talsområdet Linero i Lund och 93 procent fossilfri fjärrvärme.

– Vi energieffektiviserar befintliga bostäder på ett energimässigt genomtänkt sätt, främst för att kunna minska koldioxidutsläppen från området, utan hyrorna ska drivas upp. Tanken är att vi ska ta fram verktyg och processer som andra städer kan använda sig av för att renovera befintliga byggnader på ett klimatsmart sätt, säger Jeanette Green.

Både mjuka och hårda frågor

Totalt ska 379 lägenheter energieffektiviseras inom ramen för projektet. Det viktiga är att arbetet bedrivs system-övergripande. Därmed kommer alla samarbetsparter att lära sig mer om hur man gör för att energieffektivisera bostäder och energisystem på ett kostnadseffektivt sätt.

Cityfied är på många sätt unikt eftersom fastighetsägaren och energibolaget samarbetar med både kommunen och en forskningsorganisation i ett projekt som handlar om energiförsörjning å ena sidan och behov av energi å andra sidan. Men det finns ännu ett intressant utvecklingssteg inom hållbar stadsutveckling som flera av IVL:s medarbetare börjat arbeta med.

– När städerna blir mer energieffektiva och energisystemen mer hållbara så blir betydelsen av hur vi människor rör och beter oss i städerna allt viktigare. Vi måste se till både mjuka och hårda frågor samtidigt. Vi kan inte bara fokusera på tekniska lösningar, utan måste även se till sociala och organisatoriska frågor. Slutligen måste vi också bli bättre på att påverka beteenden för att se till att städerna blir både hållbara och attraktiva för människor att bo och leva i, säger Jeanette Green.

Buildsmart mäter och analyserar energiförbrukningen

I projektet Buildsmart demonstreras tekniker och metoder för att kunna bygga hus i olika europeiska klimat med låg energiförbrukning, i enlighet med det antagna EU-direktivet om byggnaders energiprestanda*. Byggsektorn är idag ansvarig för en stor del av energiförbrukningen, och konstruktion och användning av byggnader står för 42 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Möjligheterna för energieffektivisering i bostadsektorn är stor.

IVL i Malmö driver projektet Buildsmart i samarbete med WSP och svenska byggbolag. I Sverige ingår fyra demonstrationsprojekt; Malmö Live, som består av ett hotell, konserthus, kontor och flerbostadshus i centrala Malmö och ett flerbostadshus samt kontorshuset Klipporna i Hyllie i utkanten av Malmö.

– IVL:s del i det här projektet handlar om att ta fram en gemensam struktur för att resultaten av mätning, analys och uppföljning av energiförbrukning i byggnaderna ska kunna jämföras i de olika demoprojekten. De som bor i och ska använda byggnaderna får kunskap i hur byggnaderna fungerar innan de flyttar in, därefter kan de se energianvändningen och hur den förändras beroende på det egna beteendet, säger Carolina Faraguna vid IVL:s Malmökontor.

IVL ska även skapa ett ramverk för hur projektets resultat ska förankras i de organisationer som deltar i projektet och hur de därefter ska spridas bland intressenter i branschen. Ett viktigt arbete blir även att identifiera vilka beslutsfattare som är nyckeln till val av energieffektiva tekniker, så att spridning av resultat och tekniker kan stödjas.

Vill du veta mer?

Prenumerera på våra nyhetsbrev