1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-11-28] Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan
Pressmeddelande | 2019-11-28
En elbil som laddas

Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan

IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Rapporten bygger på livscykelanalyser och är en uppdatering av tidigare rapport från 2017.

– Antalet elbilar kommer att öka snabbt de närmaste åren. Att tillverkningen av bilarnas batterier sker så energieffektivt och med så lite fossil el som möjligt är viktigt för att minska klimatpåverkan, säger Lisbeth Dahllöf, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förutom klimatutsläpp från batteritillverkningen tar rapporten upp försörjningsrisker vad gäller metallerna som ingår i litiumjonbatterier och återvinning av uttjänta batterier.

Enligt de nya beräkningarna släpper tillverkningen av litiumjonbatterier i snitt ut någonstans mellan 61-106 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batterikapacitet. Om data som är mindre transparenta tas med i beräkningarna blir det övre värdet högre; 146 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme. Det stora intervallet i utsläpp beror till stor del på produktionssätt av batterierna och vilken typ av el som används vid tillverkningen. Siffrorna för klimatutsläppen är lägre nu än de var i rapporten från 2017, då genomsnittet låg på 150-200 kilo koldioxidekvivalenter per kWh batterikapacitet.

– Att utsläppen är lägre nu beror framförallt på att batterifabrikerna har blivit större och kör full produktion, vilket gör att de blir mer effektiva per producerad enhet. Vi har också räknat med möjligheterna att använda el som är i det närmaste fossilfri i flera av produktionsstegen, säger Erik Emilsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Både i den förra och i den här rapporten har vi fokuserat på de senaste och mest transparenta data. För det tidigare högre spannet gällde att elen som användes i batterifabrikerna hade en hög andel fossilt inslag, säger Lisbeth Dahllöf.

Att använda grön el är fortfarande ovanligt i dagens batteritillverkning men håller på att utvecklas i takt med att kraven ökar. För att komma ner under 60 kilo behövs också lägre utsläpp från brytningen och upparbetningen av grundråvarorna och mer andel återvunna material.

Rapportförfattarna betonar att det fortfarande finns osäkerheter kring batteriers klimatutsläpp och att det behövs bättre dataunderlag, framförallt kring råvaruproduktionen och de andra batterikomponenterna.

– Gruvdrift kan ha stor miljömässig och social belastning. Batterierna innehåller metaller som litium och oftast även kobolt, nickel och mangan. Det behövs mer information om miljöpåverkan kopplat till metallförsörjningskedjorna samt bättre spårbarhet för att säkerställa en hållbar produktion längs hela kedjan, säger Erik Emilsson.

Det genomsnittliga nickelinnehållet förväntas öka och koboltinnehållet minska i nyare batterier, eftersom batterierna som produceras förväntas röra sig mot högre energitäthet och bort från kobolt, som är kritiskt ur ett försörjningsperspektiv. Försörjningen av nickel kan därför i framtiden också bli kritisk.

Att återvinna metallerna ur batterierna när de är uttjänta är viktigt för att minska behovet av nya råvaror. Återvinning av kobolt, nickel och koppar sker i dagsläget med relativt hög effektivitet i Europa. Litium återvinns däremot inte i stor skala på grund av återvinningskostnader, relativt lågt råvarupris och låga volymer inkommande batterier.

– Den optimala återvinningstekniken, med hög återvinningsgrad av alla metaller i stor skala finns ännu inte. Det är viktigt att vi får det på plats så snart möjligt, inte minst med tanke på de batterifabriker som planeras i Europa och deras metallbehov. Viktigt är också att alla batterier verkligen samlas in och återvinns, säger Lisbeth Dahllöf.

För mer information, kontakta:
Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se, tel. 010-788 68 53
Erik Emilsson, erik.emilsson@ivl.se, tel. 010-788 67 29    

Elektriferingen alstrar mer miljöforskning

Läs mer om vårt arbete med elektrifiering

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev