1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-10-24] Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige
Pressmeddelande | 2018-10-24

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Linköpings universitet, Rise och Hifab tagit fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige. Ett av förslagen är att inrätta ett nationellt centrum som tillsammans med 3-5 regionala centrum får ansvar för att driva på frågan.

– Industriell symbios är ett sätt att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden. Det är också ett sätt att utveckla och åstadkomma cirkuläritet inom industri och samhälle som är viktigt i omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Michael Martin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Sverige finns det flera intressanta exempel på hur närliggande industrier på ett smart sätt hushåller med sina resurser genom att avfall från en verksamhet kan bli en resurs för en annan. Men kunskapen är lokal och specifik och det saknas en struktur för hur den ska utvecklas och spridas till fler.

– Vi har tittat på potentialen för industriell symbios i Sverige, vilka utmaningar, möjligheter och fördelar som finns. Det har resulterat i en färdplan som framförallt pekar ut behovet av stöd och mer forskning för att industriell symbios ska växa, säger Steve Harris på IVL.

Färdplanen lyfter fram fem områden, där det viktigaste förslaget är att inrätta ett nationellt centrum som tillsammans med 3-5 regionala centrum får ansvar för att driva på frågan. Det nationella centrumet skulle kunna kopplas till Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios, SNIUS, som redan har knutit till sig flera nyckelaktörer.

I färdplanen listas också ett antal stödmekanismer som behöver upprättas, bland annat koordinering, facilitering och utveckling av marknadsefterfrågan, politiska riktlinjer och gemensamma tvärsektoriella satsningar. Det behövs också stöd till mer kunskap och forskning inom vissa nyckelområden.

– Fördelarna med industriell symbios är många. Utöver miljönyttan ger den här typen av samverkan också konkurrensfördelar som lägre omkostnader, personalsamverkan och stärker innovationsförmågan, säger Steve Harris.

Projektet har finansierats genom det strategiska innovationsprogrammet Resource.

Läs rapporten: A roadmap for increased uptake of industrial symbiosis in Sweden Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Steve Harris, steve.harris@ivl.se, tel. 010-788 69 11
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev