1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-02] Ny miljötjänst ska ge hälsosammare jobbpendling och bättre skolmiljö
Pressmeddelande | 2015-09-02

Ny miljötjänst ska ge hälsosammare jobbpendling och bättre skolmiljö

IVL Svenska Miljöinstitutet ska installera ett stort antal sensorer som mäter luftföroreningar och buller runt om i Göteborg. Med hjälp av sensorerna ska användarna se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för och kunna göra aktiva val för sin hälsa, till exempel planera om sina resvägar. Användarna kan vara allt från privatpersoner, skolor och företag till myndigheter och forskare.

– Som privatperson ska man kunna få tips på alternativa transportsätt eller rutter, både för att främja sin egen hälsa och för att bidra till en renare luftmiljö kring exempelvis skolor och förskolor. Genom att involvera skolorna ska projektet även leda till en ökad medvetenhet hos elever och allmänhet rörande miljön i närområdet och hur den påverkas av vårt beteende, säger projektledare Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sensorerna mäter kvävedioxid, partiklar och buller och ger tillsammans en bra bild över föroreningssituationen i staden. Totalt är det 50 sensorer som ska installeras i ett område kring Korsvägen och Gårda i Göteborg och placeras vid skolor, förskolor, gaturum och Tingstadstunnelns mynning.

Göteborg är en trafikintensiv stad och vägtrafiken är den föroreningskälla som påverkar luftföroreningshalterna i gatunivå allra mest. Det leder till sämre hälsa för invånarna. Göteborgs Stad har därför antagit ett miljömål för frisk luft, som bland annat innebär att årsmedelvärdet av kvävedioxid ska understiga 20 mikrogram per kubikmeter vid 95 procent av alla skolor och förskolor år 2020. För att uppnå målet måste en rad olika förbättringsåtgärder göras.

Bakom det nystartade projektet, som går under namnet Miljöväder, står IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med bland andra miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Projektet bygger på Internet of Things (IoT) – ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, människor med mera, förses med sensorer och processorer. Dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

I det aktuella projektet i Göteborg ska information skapas om luftföroreningar i användarnas närområde, ett miljöväder. Tjänsten ska kunna användas av såväl privatpersoner som företag, forskare och städer. Städer ska genom Miljöväder få stöd i sitt arbete att prioritera miljöförbättrande åtgärder. Forskare kan använda data från tjänsten både för att visa samband mellan hälsa och närmiljö samt för att värdera kostnader för olika luftförbättringsåtgärder.

För mer information kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

Miljöväder finansieras av Vinnova och pågår i två år. Det leds av IVL och genomförs tillsammans med Göteborgs Stad, Vinnter, ACREO Swedish ICT, IMCG, ThingWorx och Interactive Institute Swedish ICT.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev