1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-26] Stora möjligheter att öka materialåtervinningen i Sverige
Pressmeddelande | 2014-06-26

Stora möjligheter att öka materialåtervinningen i Sverige

Sverige kan bli bättre på materialåtervinning. Byggsektorn är ett område som pekas ut i sammanhanget och även blandat avfall från hushåll och verksamheter innehåller stora mängder återvinningsbart material. Det visar en kartläggning där IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har sammanställt ännu outnyttjade potentialer för materialåtervinning i Sverige.

I rapporten beskrivs tio olika styrmedel som kan öka materialåtervinningen i Sverige. Två av dessa, Krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt samt Krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll har analyserats närmare utifrån möjlig miljövinst, kostnader och acceptans.

– Det här är områden där det finns stor potential att minska miljöpåverkan genom bättre sortering. Det är stora mängder blandat avfall som uppkommer varje år som kan sorteras i mycket större utsträckning, säger Åsa Stenmarck, projektledare och chef för avfallsgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Totalt uppkom cirka 2,8 miljoner ton av olika typer av blandat avfall 2010. Det är avfall som återstår efter den vanliga källsorteringen men som ändå till stor del innehåller material, bland annat plast, som i större utsträckning kan sorteras ut för materialåtervinning.

Byggsektorn genererar efter gruvsektorn mest avfall – 9,4 miljoner ton år 2010. Byggavfallet är också ett av de avfall som har störst utsläpp av växthusgaser räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering. Ökade krav på att avfall från olika typer av verksamheter ska materialåtervinnas tror forskarna kan leda till en ökad efterfrågan och en marknad för sortering – både direkt i verksamheterna och för tjänster som innefattar sortering.

För att ytterligare öka materialåtervinningen är det också viktigt med styrmedel som stimulerar marknaden för återvunnen råvara.

– Styrmedel med stora likheter med förslagen i den här rapporten finns redan införda i andra länder med positiva resultat. Det visar att de går att genomföra och att de kan vinna acceptans, säger Åsa Stenmarck.

Ladda ner rapporten Styrmedel för ökad materialåtervinning – en kartläggning här.

Projektet har finansierats av Återvinningsindustrierna och Stiftelsen IVL. Kartläggningen har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms på KTH.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se tel. 010-788 65 66

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev