1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-04-04] Elda rätt – och minska hälsoriskerna
Nyhet | 2023-04-04
Pojke tittar in i öppen spis med brinnande brasa

Elda rätt – och minska hälsoriskerna

En vedeldad brasa är för många sinnebilden av hemtrevnad. Men de utsläpp av luftföroreningar, såsom partiklar och sot, som uppkommer vid eldning påverkar såväl människors hälsa som miljön. När stigande elpriser får allt fler att elda behövs ökad kunskap och information om hur onödiga luftföroreningar kan undvikas.

Bild på Tomas Gustafsson

Tomas Gustafsson

– I Sverige har vedeldning främst varit förknippat med något positivt då veden som produceras i Sverige anses vara klimatneutral, det vill säga inte bidrar med nettoutsläpp av koldioxid, säger Tomas Gustafsson, luftexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Småskalig vedeldning släpper dock ut avsevärda mängder luftföroreningar. Problemen uppstår främst i tätbebyggda villaområden. Grannar störs av rök och lukt, och luften i området kan vara full av skadliga ämnen.

– Forskningen visar att ett stort antal kaminer, eller ett fåtal gamla vedpannor, på ett litet område kan bidra med betydande utsläpp i sitt närområde. Det är därför viktigt att fundera över hur vedeldning kan bidra till uppvärmning av bostäder utan att skapa hälsoproblem för människor i närområdet, säger Tomas Gustafsson.

Val av eldstad påverkar utsläppen

Mängden luftföroreningar från vedeldning beror på flera faktorer. Till exempel påverkas utsläppen av typen av eldstad, hur den är installerad, samt handhavandet vid själva eldningen. Att elda i öppna spisar och i äldre kaminer riskerar att släppa ut mer av skadliga ämnen, både inne och ute, medan moderna kaminer och pannor som används på rätt sätt generellt genererar mycket mindre utsläpp av luftföroreningar.

Det är också av betydelse hur det eldas. Ved som är för fuktig genererar större utsläpp av skadliga partiklar än torr ved. Även ofullständig förbränning, så kallad pyreldning, skapar onödigt höga utsläpp.

Sofie Petersson

Sofie Petersson

Studerar vedeldningens effekter lokalt

Luftgruppen på IVL utför mätningar av luftföroreningar på uppdrag av bland annat Naturvårdsverket, kommuner och luftvårdsförbund.

För att kunna kartlägga hur utsläpp från vedeldning sprids samt vilka lufthalter de genererar utförs även spridningsberäkningar. Nyligen jobbade en grupp av IVL:s experter tillsammans med Dalarnas Luftvårdsförbund för att studera vedeldningens påverkan i länet. Beräkningar med spridningsmodeller utfördes utifrån lokala sotardata som slogs samman med data från Svenska Miljöemissionsdata (SMED).

– Resultaten från beräkningarna bidrog till att vi kunde göra bedömningar av effekterna och se vilka problem hushållens eldning orsakar i Dalarna. Beräkningarna visade att miljökvalitetsnormerna generellt inte överskrids i de områden som undersökts. Men sannolikt sker överskridanden i direkt anslutning till veduppvärmda hushåll med stor årlig vedförbrukning, säger IVL:s luftexpert Sofie Petersson, som arbetade i projektet.

Karin Söderlund

Karin Söderlund

IVL har arbetat med problematiken med vedeldning i många år, både i lokala och nationella sammanhang och i internationella forskningsprojekt. I en omfattande studie på uppdrag av Nordiska ministerrådet jämfördes just olika typer av kaminer och sätt att elda på.

– IVL sitter på en unik samlad kompetens när det kommer till vedeldning, med erfarenhet från att arbeta med frågor som rör lagstiftning, kartläggning, mätningar, modelleringar, utsläppsberäkningar, analys av åtgärder samt rådgivning. Vi hoppas kunna arbeta mer med frågor kring vedeldning i framtiden, säger Karin Söderlund, chef för luftgruppen på IVL.

För mer information, kontakta:
Karin Söderlund, chef för IVL:s luftgrupp, tel: 010-7886767, karin.soderlund@ivl.se

Vad är problemen med vedeldning?

Problemen med vedeldning uppstår främst i tätbebyggda villaområden. Grannar störs av rök och lukt, och luften som både de som eldar och de omkringboende andas in kan vara full av skadliga ämnen som kan bidra till problem med hjärta, kärl och lungor. Vedeldning står nämligen för en betydande del av utsläppen av vissa hälsovådliga ämnen, såsom partiklar (sot), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. Barn och äldre är särskilt känsliga grupper.

Det finns riktlinjer för hur mycket privatpersoner får elda, och det är kommunerna som ansvarar för respektive kommuns riktlinjer. Utöver kommunens riktlinjer finns det lagkrav för hur mycket nyproducerade kaminer och pannor får släppa ut.

Naturvårdsverket släppte en ny rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar i mars 2023. i rapporten medvetar flera av IVL:s luftexperter och bland annat tas problemen med vedeldning upp. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Läs mer om IVL:s arbete inom luftområdet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev