1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-10-22] FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter
Nyhet | 2021-10-22
moln

FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter

I veckan hålls partsmöte för Århuskonventionen och dess protokoll om register över utsläpp och överföring av föroreningar, PRTR-protokollet, i Genève. Under veckan hålls även ett gemensamt högnivåmöte för de båda partsmötena. IVL:s Tina Skårman gör efter sju år sitt sista möte som ordförande för PRTR-protokollet.

IVL Svenska miljöinstitutet. Tina Skårman.

Tina Skårman

Vilken betydelse har PRTR-protokollet för frågan om miljö och mänskliga rättigheter?

– Tillgång till information och allmänhetens deltagande är grundläggande delar av faktabaserat beslutsfattande om vår framtid. I denna mening spelar PRTR-protokollet en viktig roll eftersom det säkerställer enkel åtkomst av miljöinformation tillgänglig för alla. PRTR kan användas som ett verktyg för att identifiera potentiella risker för miljö och hälsa, eftersom det inkluderar en kartbaserad visualisering av den geografiska platsen för källor till utsläpp av föroreningar.

Hur har protokollet utvecklats under dina år som ordförande?

– Vi har arbetat mycket med den framtida utvecklingen av protokollet. Utvecklingsbehov och synergier har identifierats och nu är det upp till parterna att gå vidare i frågan. I detta arbete har blivit tydligt för mig hur unik protokollets rapporteringsmekanism är. Jag tror att det finns goda möjligheter att använda denna mekanism för rapportering till bland annat andra multilaterala miljööverenskommelser. På så vis skulle rapporteringsprocessen effektiviseras samtidigt som datakvaliteten och jämförbarheten skulle förbättras.

Vad är viktigast de kommande åren?

– Det viktigaste är enligt min mening att öka medvetenheten om protokollets användbarhet. Varken PRTR-protokollet eller de utsläppsregister som det syftar till att upprätta är verkningsfulla om de inte är kända av allmänheten och kommer till användning. Jag tror också den utsläppsdata som rapporteras kan göras mer begriplig för allmänheten, och att man kan öka dess användbarhet i frågor som rör hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Århuskonventionen och PRTR-protokollet

Århuskonventionen bygger på tre grundprinciper; allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön samt allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

PRTR-protokollet syftar till att underlätta för såväl stater som allmänhet att ta del av miljöinformation genom att skapa enhetliga integrerade och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Målsättningen är att en förbättrad tillgång till information ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor, och därigenom bidra till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön.

Sveriges register över utsläpp och överföringar av föroreningar tillgängliggörs för allmänheten av Naturvårdsverket via databasen ”Utsläpp i Siffror Länk till annan webbplats.”.

Läs mer om Århuskonventionen och PRTR-protokollet här https://unece.org/environment-policy/public-participation Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev