1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-10] Integrering av ekosystemtjänster i MKB-processen
Nyhet | 2014-03-10

Integrering av ekosystemtjänster i MKB-processen

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med konsultföretaget Enveco undersöka om miljökonsekvensbeskrivningar på ett bättre sätt kan ta hänsyn till ekosystemtjänster.

I ett etappmål kopplat till miljömålen har den svenska regeringen angett att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i samhällets beslutsprocesser när det är relevant och skäligt. Miljökonsekvensbeskrivningar är exempel på beslutsprocesser som i den statliga utredningen om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) pekades ut som relevanta i detta sammanhang. – Vi tror att ekosystemtjänster kan vara ett bra sätt att ta hänsyn till fler aspekter av miljön än vad som vanligen görs i miljökonsekvensbeskrivningar, och bidra till en bättre helhetssyn. Samtidigt är vi medvetna om att många aktörer redan idag uppfattar MKB-processen som ganska krånglig, så det är givetvis viktigt att väga kostnad och nytta mot varandra på bästa sätt, säger Mikael Malmaeus, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet kommer ett antal fallstudier göras av tidigare genomförda MKB-processer, för att försöka analysera vilken roll ekosystemtjänsterna haft i dessa fall. Det handlar dels om hur olika ekosystemtjänster påverkas av mänskliga verksamheter, men också hur de mänskliga verksamheterna i sin tur utnyttjar och är beroende av ekosystemtjänster. – Vi kommer inte att kunna leverera några färdiga svar på hur man ska gå tillväga för att integrera ekosystemtjänsterna i beslutsprocessen, men vi kommer att titta på många aspekter och inbjuda till dialog med berörda aktörer. Projektet ESBESIA (Integrating Ecosystem Services and Biodiversity into Environmental and Socio Economic Impact Assessments) finansieras av Naturvårdsverket och pågår fram till 2015. IVL är huvudansvarig för projektet där också en referensgrupp med forskare och jurister ingår. För mer information, kontakta Mikael Malmaeus

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev