1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-10-18] Så mycket kostar bensinen år 2030
Nyhet | 2012-10-18

Så mycket kostar bensinen år 2030

På uppdrag av Energimyndigheten har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en prognosmodell för prisutveckling hos svenska användare av fossila bränslen som sträcker sig fram till 2035.

Prognoser är viktiga verktyg för att arbeta med energisystems långsiktiga utveckling och scenarier.Prisprognosmodellen som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram har bland annat nyligen använts som underlagsmaterial till Energimyndighetens arbete med Färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050. Modellen utgår från internationella energimyndighetens (IEA) långsiktiga energiprognoser för världsmarknadspriser på olja, kol och naturgas och innehåller tre scenarier: ett referensscenario, ett scenario med högt fossilbränslepris och ett scenario med lågt fossilbränslepris. Utifrån IEA:s långsiktiga prognoser har sedan prisutvecklingen för olika typer av fossila bränslen, såsom eldningsolja, kol, naturgas, bensin och diesel, skattats på den svenska marknaden. Om världsmarknadspriset på olja år 2030 är 200 USD/fat visar prisprognosmodellen att priset på bensin i Sverige vid pumpen kommer ligga på ungefär 17 kronor och 50 öre per liter år 2030 i referensscenariot, med dagens skattenivåer. Om världsmarknadspriset på olja istället är 150 USD/fat uppskattas priset bli ungefär 16 kronor per liter. Priserna på fossila bränslen varierar beroende på vilken typ av användare det är. Prisprognosmodellen skiljer därför på olika typer av användare, exempelvis företag, småhus och sjöfart. Olika typer av användare betalar också olika skattesatser. I prisprognosmodellen finns det möjlighet att lägga på dagens och framtida annonserade energi-, koldioxid- och svavelskatter.  Dessutom finns prognoser framtagna för importpriser på råolja, olika typer av oljeprodukter och kol.  Uppskattade transportkostnader för transporter av olika typer av bränslen vid olika långa transportsträcker har också tagits fram inom projektet. För mer information kontakta  Susanna Roth

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev