1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-08-21] Kommunerna måste bygga klimatanpassade samhällen
Debatt | 2023-08-21
Gator som är övrersvämmade av vatten i gävle

Kommunerna måste bygga klimatanpassade samhällen

De senaste veckornas extremväder har lett till urspårade tåg och bortspolade vägar. Klimatförändringarna innebär alltmer extrema väderförhållanden, som översvämningar, skogsbränder och kraftigare stormar. Det räcker inte att minska utsläppen av växthusgaser. Sveriges kommuner måste bli bättre på att kartlägga sårbarheter, utveckla tidiga varningssystem för extremväder och bygga klimatanpassade samhällen.

Det skriver Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Staffan Moberg, Svensk Försäkring, i en debattartikel. Debattartikeln har publicerats i flera tidningar, bland annat i Västerviks-Tidningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och finns även att läsa nedan.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för sjätte gången rankat svenska kommuners klimatanpassningsarbete Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Resultatet visar att det är stora skillnader inom landet. Framförallt mindre kommuner ligger efter i arbetet med att anpassa sig till ett förändrat klimat. Det beror sannolikt på att de har begränsade resurser och kompetens för att driva dessa frågor. Inte minst små kommuner behöver stöd från regional och nationell nivå. Länsstyrelserna ska dessutom samordna arbetet med klimatanpassning inom länen samt initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete.

Det finns oroande tendenser i årets rapport. Den ökningstakt som tidigare setts i kommunernas klimatanpassningsarbete tycks ha avstannat, trots att den behöver öka kraftigt.

Det är också bekymmersamt att kommunerna tenderar att genomföra åtgärder först efter att de drabbats av kostsamma naturskador orsakade av extremväder och klimatförändring.

Vår rapport innehåller ett flertal rekommendationer till Sveriges kommuner. Vi vill här lyfta fram tre viktiga punkter:

Proaktivitet. Svenska kommuner behöver växla från ett reaktivt till ett proaktivt klimatanpassningsarbete. Det handlar om att förbereda sig för att inte tvingas till akuta och kostsamma åtgärder.

Identifiering av risker och sårbarheter. Alla kommuner är sårbara för klimatförändringar och behöver identifiera och förstå sina risker och sårbarheter. Det behövs för att prioritera rätt åtgärder och fokusera på de områden där behoven är störst.

Politiska beslut och långsiktighet. Gemensamt för de kommuner som ligger i framkant är att de har fattat politiska beslut om att arbeta med klimatanpassning och avsatt resurser till detta. Denna anpassning behöver integreras i alla kommunernas planeringsprocesser och beslutsfattande.

Hur stora skadorna och kostnaderna blir avgörs till stor del av vår förmåga att klimatanpassa samhället. Kommer kommunerna att prioritera detta arbete?

Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutet
Staffan Moberg, Svensk Försäkring

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev