1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Upphandling
  5. Offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi
En stad full av människor

Offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi

Offentlig upphandling omsätter nästan en femtedel av svensk BNP och är därmed ett kraftigt verktyg för att ställa om vårt samhälle i en mer hållbar riktning. Forskare från KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett treårigt projekt undersöka hur en mer cirkulär offentlig upphandling kan stödja och driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Offentlig upphandling som styrmedel kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete, inte bara i Sverige utan även utomlands. Det ger stora möjligheter att påverka leverantörer och anbudsgivare att inkludera såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet.

Det finns olika sätt att påverka offentlig produktion. Grön upphandling, som anknyter till miljöfrågor, och hållbar upphandling som innehåller de tre dimensionerna inom hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Trots en hel del svårigheter vid kravställande och uppföljning utgör den offentliga upphandlingen en stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i stort.

Projektets övergripande syfte är att beskriva vad som menas med cirkulär upphandling, sammanställa nuläget samt föreslå och utvärdera lämpliga typer av upphandlingskriterier för att på sikt stimulera och bredda den praktiska tillämpningen av denna upphandlingstyp.

Projektfakta

  • Utforskning av cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi
  • Budget: 4.2 MSEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartners: KTH- Bygg- och fastighetsekonomi
  • Period: 2018 - 2022