1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. Uttransport av olika ämnen i avrinningen från en granskog i västra Sverige före och efter en slutavverkning
cutted down trees in the middle of the forest

Storskogen - Uttransport av olika ämnen i avrinningen från en granskog i västra Sverige före och efter en slutavverkning

Med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland har IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätt vattenkemi i mark-, grund- och bäckvatten i avrinningsområdet ”Storskogen” i Västra Götalands län, Alingsås kommun.

Tillsammans med mätningar av vattenföringen beräknas uttransporter av olika ämnen från området, före och efter en slutavverkning. Fokus ligger på olika kväveformer, kvicksilver, löst organiskt kol samt olika försurningsparametrar.

En avverkning av 74 procent av arealen i ett typiskt granbestånd i västra Sverige, med tunna jordar på svårvittrad berggrund, med hög nederbörd och ett högt kvävenedfall, resulterade i en kraftigt ökad uttransport av kväve från området under två år efter avverkning. I synnerhet ökade uttransporterna av nitratkväve. Avverkningen medförde också kraftigt ökade halter av metylkvicksilver i avrinningen från det avverkade området. Halterna av metylkvicksilver var bland de högsta som uppmätts i skogsmark i Sverige. Avverkningen medförde en minskad försurning i avrinningen. Det finns inget som tyder på att förändringen i vattenkemin i avrinningen kulminerat två år efter avverkningen, då mätningarna avslutades.

Projektfakta

  • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skogsstyrelsen
  • Projektbudget: ca 2 560 000 SEK
  • Samarbetspartner: Docent Cecilia Akselsson, Lunds universitet
  • Period: 2014 - 2020