1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. DAEMONS –Transport och omsättning av näringsämnen från källa till hav

DAEMONS –Transport och omsättning av näringsämnen från källa till hav

DAEMONS - drivande processer och effekter av förändrad sammansättning av näringsämnen från källa till hav är ett 3-årigt forskningsprojekt knutet till Gårdsjöns forskningsstation och startades i januari 2020. Inom projektet undersöks flöden av löst organiskt material och näringsämnen i Anråseåns avrinningsområde, från mark till vattendrag och sjöar, samt ut i fjorden.

Projektets mål är att tillhandahålla den kunskap som behövs för att förstå och förutse framtida transport av vatten, näringsämnen och löst organiskt material i en värld av förändringar i markanvändning, klimat och atmosfärsföroreningar.

Projektet siktar även på att identifiera vilka åtgärder i landskapet som kan minska brunifieringen och övergödningen. I projektkonsortiet deltar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala universitet och DHI Sverige.

Avnämargruppen med representanter från bl.a. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Stenungsunds kommun och Sportfiskarna säkerställer att forskningen utformas med hänsyn till det lokala miljöarbetet för en bättre vattenmiljö i vattendrag, sjöar och kustnära hav.

Projektfakta

  • Finansiär: FORMAS
  • Projektbudget: 3 MSEK
  • Samarbetspartners: SLU, Uppsala universitet, DHI
  • Period: 2020 - 2022